SFS 2020:243 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

SFS2020-243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

Utfärdad den 16 april 2020

Regeringen föreskriver att 1 kap. 35 a § och bilaga 1 och 13 fastighetstaxerings-
förordningen (1993:1199) ska ha följande lydelse.

1 kap.
35 a §
1 Riktvärdet för tomtmark avseende småhus ska, om inte annat
föreskrivs i 35 d och 35 e §§, bestämmas med utgångspunkt i det värde och
de övriga uppgifter för en normaltomt som anges i riktvärdeangivelsen.

Riktvärdeangivelsen får endast avse följande till taxeringsvärdenivå

anpassade värden för normaltomten:

1. Om värdet inte överstiger 500 000 kronor: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60,

70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450
och 500 tusen kronor.

2. Om värdet överstiger 500 000 kronor: värde i hela 50 000-tal kronor.
3. Om värdet överstiger 1 000 000 kronor: värde i hela 100 000-tal kronor.
4. Om värdet överstiger 2 000 000 kronor: värde i hela 200 000-tal kronor.
Det ska för de i 12 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) angivna

värdefaktorerna vatten och avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden, typ av
bebyggelse och närhet till strand finnas följande antal klasser:

Vatten och avlopp

Sex klasser (VA-klasser)

Fastighetsrättsliga förhållanden Två klasser för värderingsenheter

belägna i grupphusområde och tre
klasser för övriga värderingsenheter
(FR-klasser)

Typ av bebyggelse

Tre klasser (bebyggelseklasser)

Närhet till strand

Fyra klasser (belägenhetsklasser)

För tomtmark avseende småhus ska en tabell över belägenhetsfaktorer

(FB-tabell) upprättas. Den ska för var och en av belägenhetsklasserna 2 och 3
(strandnära) och belägenhetsklassen 4 (inte strand eller strandnära) utvisa en
belägenhetsfaktor i en fast värdeserie inom intervallet 1,0�10,0. Det ska
finnas 56 belägenhetsfaktorer i en fast värdeserie. Dessa ska vara 1,0, 1,1,
1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8,
2,9, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 4,0, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5,0,
5,25, 5,5, 5,75, 6,0, 6,25, 6,5, 6,75, 7,0, 7,25, 7,5, 7,75, 8,0, 8,25, 8,5, 8,75,
9,0, 9,25, 9,5, 9,75 och 10,0. Belägenhetsfaktorn för normaltomten ska vara 1,0.

1 Senaste lydelse 2011:444.

SFS

2020:243

Publicerad
den

21 april 2020

background image

2

SFS

I bilaga 13 anges hur FB-tabellen ska utformas och hur värdefaktorn närhet
till strand ska klassindelas. I riktvärdeangivelsen ska belägenhetsfaktor anges
för belägenhetsklassen 1 (strand) och för belägenhetsklassen 2 (strandnära).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.
2. Förordningen tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering 2021.


På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt

(Finansdepartementet)

2020:243

background image

3

SFS

Bilaga 12

2 Senaste lydelse 2018:1097.

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

�&LDERSINVERKAN 65

Värdeår

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

19�

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39

2020:243

background image

4

SFS

�&LDERSINVERKAN 70

Värdeår

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

19�

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39

2020:243

background image

5

SFS

�&LDERSINVERKAN 75

Värdeår

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

19�

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39

2020:243

background image

6

SFS

�&LDERSINVERKAN 80

Värdeår

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

19�

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39

2020:243

background image

7

SFS

�&LDERSINVERKAN 85

Värdeår

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

19�

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39

2020:243

background image

8

SFS�&LDERSINVERKAN 90

Värdeår

Standardpoäng

0�8

9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

19�

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

05�06

03�04

01�02

99�00

97�98

95�96

93�94

91�92

89�90

86�88

83�85

80�82

77�79

74�76

70�73

65�69

60�64

50�59

40�49

29�39

2020:243

background image

9

SFS

Bilaga 133

3 Senaste lydelse 2011:444.

TABELL �VER BEL�GENHETSFAKTORER FB-tabell
Belägenhetsfaktorer för belägenhetsklasserna 2�4

Klass 2 (

strandnära)

Klass 3 (strandnära)

Klass 4 (inte strand eller
strandnära)2020:243