SFS 2020:244 Förordning om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

SFS2020-244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av

sjukdomen covid-19

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om undantag från bestämmel-
serna om tillfällig föräldrapenning i 13 kap. socialförsäkringsbalken och
från bestämmelserna om handläggning av ärenden i 110 kap. samma balk
när det gäller ärenden om tillfällig föräldrapenning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Tillfällig föräldrapenning när verksamheter på skolområdet är

stängda
2 §
En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. social-
försäkringsbalken för vård av ett barn som avses i 16, 22 eller 27 § samma
kapitel, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med att
den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet normalt deltar i är
stängd eller delvis stängd i sådana situationer som avses

1. i 3 § första stycket lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksam-

heter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid,

2. i 4 § första stycket samma lag, och
3. i 2 § första stycket förordningen (2020:115) om utbildning på skolom-

rådet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Med att en verksamhet enligt skollagen är stängd avses i denna förordning

detsamma som i 2 § lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skol-
området vid extraordinära händelser i fredstid. Med att en verksamhet enligt
skollagen är delvis stängd avses i denna förordning detsamma som i 2 §
tredje stycket förordningen om utbildning på skolområdet och annan peda-
gogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

3 § Tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 2 § lämnas under
ett obegränsat antal dagar.

4 § En förälder har, på det sätt som avses i 13 kap. 18 § första meningen
socialförsäkringsbalken, inte rätt till tillfällig föräldrapenning som lämnas
med stöd av 2 § för tid när föräldrapenning annars skulle ha lämnats. Detta
gäller oavsett barnets ålder.

SFS

2020:244

Publicerad
den

24 april 2020

background image

SFS

2020:244

2

5 § Försäkringskassan får fatta beslut enligt 13 kap. 4 § socialförsäkrings-
balken för tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av 2 § i fråga om
barn som avses i 13 kap. 22 eller 27 § socialförsäkringsbalken.

6 § �verlåtelse enligt 13 kap. 8 § socialförsäkringsbalken av rätten till till-
fällig föräldrapenning får, utöver i de fall som anges i den paragrafen, göras
i samband med att den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som barnet
normalt deltar i är stängd eller delvis stängd.

Försäkringskassan får fatta beslut enligt 13 kap. 9 § socialförsäkringsbal-

ken även när det gäller rätt till tillfällig föräldrapenning i det fall som anges
i första stycket. Som villkor för detta gäller det som anges i 13 kap. 9 § andra
stycket socialförsäkringsbalken.

7 § I stället för det som följer av hänvisningen i 13 kap. 33 § tredje stycket
socialförsäkringsbalken till 28 kap. 7 § 1 samma balk ska tillfällig föräldra-
penning som lämnas med stöd av 2 § beräknas på ett underlag som motsva-
rar 80 procent av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst sedan den-
na har multiplicerats med talet 0,87.

Undantag från krav på läkarutlåtande
8 §
Med undantag från det som anges i 110 kap. 18 § första meningen
socialförsäkringsbalken får det särskilda vård- eller tillsynsbehov som krävs
för tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22 § samma balk styrkas på annat
sätt än genom läkarutlåtande.

Bemyndiganden
9 §
Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om tillfällig för-
äldrapenning som lämnas med stöd av denna förordning. Försäkringskassan
får även meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om hand-
läggning av ärenden i 110 kap. socialförsäkringsbalken när det gäller ären-
den om sådan tillfällig föräldrapenning som lämnas med stöd av denna för-
ordning.

Föreskrifter enligt första stycket får endast meddelas vid extraordinära

händelser i fredstid.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 25 april 2020.
2. Bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning i 2�4, 6 och 7 §§ och om

undantag från krav på läkarutlåtande i 8 § tillämpas inte på tillfällig föräld-
rapenning som avser tid före ikraftträdandet.

3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2020.
4. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för tillfällig föräld-

rapenning som avser tid före utgången av september 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)