SFS 2020:246 Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

SFS2020-246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in

eller skjutits upp med anledning av spridningen av

sjukdomen covid-19

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd för kultur-
evenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen
av viruset som orsakar sjukdomen covid-19.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 16 § lagen (1992:318) om
överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verk-
samhetsområde i fråga om 9 § första stycket 1 och med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 § Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag i mån av tillgång
på medel.

4 § Stöd enligt denna förordning får endast lämnas i enlighet med Euro-
peiska kommissionens beslut den 22 april 2020 i ärende SA.57051 (2020/N).

Mottagare av stöd
5 §
Stöd får lämnas till en arrangör av en konsert, scenkonstföreställning,
biografföreställning, utställning, föreläsning eller ett annat liknande kultur-
evenemang i Sverige. Stöd får också lämnas till en konstnärligt verksam
aktör som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget.

Stöd får endast lämnas till juridiska personer och enskilda näringsidkare

som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar kultur-
verksamhet av professionell art.

Stöd får inte lämnas till arrangörer eller andra aktörer som tilldelas medel

direkt av regeringen eller får verksamhetsbidrag genom förordningen
(1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet eller förord-
ningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur-
verksamhet.

Förutsättningar för stöd
6 §
Förutsättningar för stöd är att evenemanget

SFS

2020:246

Publicerad
den

24 april 2020

background image

2

SFS

2020:246

1. har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av viruset

som orsakar sjukdomen covid-19,

2. har anordnats för allmänheten eller allmänheten skulle ha haft tillträde

till det,

3. har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten, och
4. skulle ha hållits senast den 31 maj 2020 och inte kommer att hållas före

det datumet.

Vad stöd lämnas för
7 §
Stöd får lämnas för intäktsbortfall som uppkommit till följd av att
evenemanget har ställts in eller merkostnader som uppkommit till följd av
att evenemanget har skjutits upp.

Vid beräkningen av intäktsbortfallet ska avdrag göras för
1. minskade kostnader som är en följd av att evenemanget har ställts in,
2. kostnader som kunde ha undvikits när evenemanget ställdes in, och
3. annat offentligt stöd och andra ersättningar som ges med anledning av

att evenemanget har ställts in.

Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst.

Stödets storlek
8 §
Ett stöd enligt 7 § får uppgå till högst 75 procent av intäktsbortfall eller
merkostnader upp till 1 000 000 kronor och högst 50 procent av intäktsbort-
fall eller merkostnader över 1 000 000 kronor.

Stöd till en arrangör eller annan aktör får lämnas med ett belopp som sam-

manlagt högst uppgår till 10 000 000 kronor.

Ansökan om stöd
9 §
Frågor om stöd prövas av

1. Stiftelsen Svenska Filminstitutet i fråga om stöd till verksamhet inom

stiftelsens ansvarsområde, och

2. Statens kulturråd i fråga om övrigt stöd.
Det som anges i 10�14 §§ om myndighet gäller även för Stiftelsen Svenska

Filminstitutet.

10 § En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till myndigheten.
Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen.

11 § När ansökningstiden har gått ut ska myndigheten pröva samtliga
inkomna ansökningar.

12 § Myndigheten ska vid prövningen av ansökningar ta hänsyn till
sökandens behov av ekonomiskt stöd och att medlen fördelas till en mång-
fald av kulturella uttryck.

Hinder mot utbetalning av stöd
13 §
Myndigheten får besluta att stöd helt eller delvis inte ska betalas ut
om

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att

stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

background image

3

SFS

2020:246

�&terbetalning och återkrav av stöd
14 §
Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om det finns
grund för det enligt 13 §. Myndigheten får i dessa fall helt eller delvis kräva
tillbaka stödet.

Om ett belopp som har återkrävts inte har betalats i rätt tid, ska dröjs-

målsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Om det finns särskilda skäl, får myndigheten helt eller delvis avstå från

krav på återbetalning eller krav på ränta.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
15 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler.

Rätt att meddela föreskrifter
16 §
Statens kulturråd får, efter att ha gett Stiftelsen Svenska Filminstitutet
tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

�verklagande
17 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 §
får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)