SFS 2020:248 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2020-248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)1 att
punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2010:2020) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

3.2 De äldre bestämmelserna om grundläggande behörighet ska fortsätta

att gälla för den som senast den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullstän-
digt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller som
senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Denna förordning träder i kraft den 27 maj 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2016:1051.

SFS

2020:248

Publicerad
den

24 april 2020