SFS 2020:249 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

SFS2020-249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshög-
skolan att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
förordningen (2011:110) om ändring i den förordningen ska ha följande
lydelse.

3. De äldre bestämmelserna om behörighet ska fortsätta att gälla för den

som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller
specialutformat program i gymnasieskolan eller som senast den 1 juli 2021
har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Denna förordning träder i kraft den 27 maj 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2020:249

Publicerad
den

24 april 2020