SFS 2020:250 Förordning om ändring i förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå

SFS2020-250.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:706) om

utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk

utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer

som har en examen på forskarnivå

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:706) om utbildnings-
bidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärar-
examen för personer som har en examen på forskarnivå

dels att 1, 8, 10, 11 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, och närmast före 12 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

1 § Utbildningsbidrag får enligt denna förordning lämnas till den som del-
tar i utbildning enligt förordningen (2016:705) om kompletterande pedago-
gisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en
examen på forskarnivå.

Bestämmelser om utbildningsbidrag vid frånvaro från utbildningen finns

i 9��12 §§. Bestämmelser om utbildningsbidrag när det saknas möjlighet att
bedriva studier finns i 12 a §.

8 § Om det till en studerande lämnas utbildningsbidrag enligt 9 eller 12 a §
när det för samma tid dessförinnan har beviljats bidrag för studier enligt 5 §,
ska den tid som den studerande är frånvarande eller saknar möjlighet att
bedriva studier inte räknas in i det sammanlagda antalet månader enligt
5 och 6 §§.

10 § Utbildningsbidrag får lämnas enligt 9 § vid frånvaro

1. på grund av sjukdom varvid 3 kap. 26 och 28��32 §§ studiestödsför-

ordningen (2000:655) ska tillämpas,

2. för en studerande som är förälder för tillfällig vård av barn i situationer

som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller i sådana föreskrifter som
avses i 2 kap. 5 a § samma balk,

3. för en studerande som är förälder i samband med att den studerandes

barn under 18 år har avlidit, och

4. för vård av närstående enligt 47 kap. 3 och 4 §§ socialförsäkringsbalken.

11 § Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 1 under sam-
manlagt högst tolv månader.

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 2 under längst den

tid per kalenderår och barn som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller
i sådana föreskrifter som avses i 2 kap. 5 a § samma balk.

SFS

2020:250

Publicerad
den

24 april 2020

background image

2

SFS

2020:250

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 3 under högst två

veckor per barn och gäller tidigast från och med dagen efter den dag då
barnet har avlidit och senast den dag som infaller 90 dagar efter den dag då
barnet har avlidit.

Utbildningsbidrag får lämnas enligt 10 § första stycket 4 under högst 240

dagar för vård av en person som avses i 47 kap. 4 § socialförsäkringsbalken
och i högst 100 dagar för varje annan person som vårdas.

Fortsatt bidrag när det saknas möjlighet att bedriva studier
12 a §
En studerande har rätt att behålla utbildningsbidraget om åtgärder
för att förhindra spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19
innebär att den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund
av

1. att en högskola inte kan erbjuda utbildning, eller
2. andra omständigheter som den studerande inte kan råda över.

19 § En studerande som har utbildningsbidrag och som gör uppehåll i ut-
bildningen på grund av tillfällig vård av barn ska, när vården har avslutats,
lämna en försäkran till högskolan om att han eller hon under vårdtiden har
varit förhindrad att studera på grund av tillfällig vård av barn.

Om vårdperiodens längd överstiger sju dagar, ska den studerande från och

med den åttonde vårddagen med läkarintyg styrka att uppehållet i studierna
beror på en sådan situation som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken.
Kravet på läkarintyg ska dock inte tillämpas om situationen är sådan att ett
läkarintyg inte hade krävts för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt
socialförsäkringsbalken. Vid beräkning av vårdperiodens längd motsvarar
en kalendervecka sju vårddagar.

Denna förordning träder i kraft den 25 april 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)