SFS 2020:251 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

SFS2020-251.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver att 3 kap. 32 a § studiestödsförordningen (2000:655)
ska ha följande lydelse.

3 kap.
32 a §
1 En studerande som studerar med studiemedel och som är förälder
har enligt andra och tredje styckena rätt att behålla studiemedlen under den
tid då han eller hon helt avstår från studier för tillfällig vård av barn (vård-
period). Med förälder likställs personer som enligt 11 kap. 4�6 §§ socialför-
säkringsbalken ska likställas med föräldrar i fråga om rätt till tillfällig
föräldrapenning för vård av barn.

En studerande som avses i första stycket har rätt att behålla studiemedlen

i situationer som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken eller i sådana före-
skrifter som avses i 2 kap. 5 a § samma balk.

En studerande som avses i första stycket får behålla studiemedlen under

den längsta tid per kalenderår och barn som anges i 13 kap. socialförsäk-
ringsbalken eller i sådana föreskrifter som avses i 2 kap. 5 a § samma balk.
Vid omräkning från dagar med tillfällig föräldrapenning till veckor med
studiemedel ska 60 dagar motsvara 12 veckor och 10 dagar motsvara
2 veckor.

Denna förordning träder i kraft den 25 april 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1389.

SFS

2020:251

Publicerad
den

24 april 2020