SFS 2020:252 Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

SFS2020-252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:872) om statlig

finansiering genom regionala utvecklingsbolag

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2012:872) om statlig finan-
siering genom regionala utvecklingsbolag ska ha följande lydelse.

3 §1 Investeringar i form av ägarkapital och ägarkapitalliknande finan-
siering ska, om inte annat följer av denna förordning, ske på affärsmässiga
grunder. Kravet på affärsmässig grund är uppfyllt om en enskild investering
i portföljbolag genomförs samtidigt och med ett minst lika stort belopp av
minst en privat kommersiell aktör på lika villkor.

Om det finns särskilda skäl får det belopp som investeras av ett regionalt

utvecklingsbolag uppgå till högst 70 procent av det totala belopp som sam-
tidigt investeras i portföljbolaget.

För varje investering ska det finnas
1. en verksamhetsplan med uppgifter om produkter, försäljning, vinst-

utveckling och beräknad lönsamhet, samt

2. en utarbetad plan för utträde ur investeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:209.

SFS

2020:252

Publicerad
den

24 april 2020