SFS 2020:254 Förordning om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19

SFS2020-254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga

vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Innehåll och definitioner
1 §
Denna förordning innehåller undantag från vissa bestämmelser i plan-
och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) till
följd av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19.

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i
plan- och bygglagen (2010:900).

3 § Med tillfällig vårdbyggnad avses i denna förordning en byggnad som
till följd av sjukdomen covid-19 under en begränsad tid behövs för hälso-
och sjukvård, exempelvis ett fältsjukhus eller ett bårhus eller en byggnad
som används som patientmottagning, vårdsal, personalutrymme eller lager.

Undantag från kraven på bygglov
4 §
Trots 9 kap. 2 § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) krävs
det inte bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller på annat sätt ändra en
tillfällig vårdbyggnad. Det krävs inte heller bygglov för att helt eller delvis
ta i anspråk eller inreda en byggnad som tillfällig vårdbyggnad.

Trots 6 kap. 1 § 2, 7, 8 och 10 plan- och byggförordningen (2011:338)

krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt
ändra sådana upplag, materialgårdar, murar, plank, parkeringsplatser och
transformatorstationer som behövs för att bedriva hälso- och sjukvård i en
tillfällig vårdbyggnad.

Trots 6 kap. 3, 3 a och 4 a §§ plan- och byggförordningen krävs det inte

heller bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och
ljusanordningar på eller i anslutning till en tillfällig vårdbyggnad.

Undantag från kraven på marklov
5 §
Trots 9 kap. 11�13 §§ plan- och bygglagen (2010:900) krävs det inte
marklov för schaktning, fyllning och markåtgärder som kan försämra markens
genomsläpplighet, om åtgärden behöver vidtas i samband med att en till-
fällig vårdbyggnad uppförs, flyttas, byggs till eller på annat sätt ändras.

SFS

2020:254

Publicerad
den

24 april 2020

background image

2

SFS

Förutsättningar för att få tillämpa undantagen från kraven på lov
6 §
Undantagen från kraven på bygglov och marklov i 4 och 5 §§ gäller
endast om

1. en region eller Socialstyrelsen är byggherre,
2. åtgärden vidtas på sedan tidigare exploaterad mark som ligger inom

eller i anslutning till bebyggelse,

3. åtgärden inte vidtas närmare än
a) 8,0 meter från en fastighetsgräns eller 4,5 meter från en körbana som

hör till en sådan väg, gata, torg eller annan led eller plats som allmänt
används för trafik med motorfordon där högsta tillåtna hastighet är mer än
20 kilometer i timmen, och

b) 30,0 meter från mitten av ett järnvägsspår,
4. åtgärden påbörjas senast den 1 september 2020, och
5. platsen där åtgärden har vidtagits återställs eller byggnadens använd-

ning återgår till den ursprungliga senast den 1 januari 2021.

Om ägarna till angränsande fastigheter, väghållaren eller huvudmannen

respektive järnvägens infrastrukturförvaltare medger det, får en åtgärd enligt
4 och 5 §§ vidtas närmare en fastighetsgräns, en körbana eller ett järnvägs-
spår än vad som anges i första stycket 3.

7 § Om en åtgärd som inte kräver lov enligt denna förordning ska vidtas
inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret
enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken, krävs ett skriftligt medgivande
från den myndighet som har beslutat om riksintresseanspråket enligt 2 §
andra stycket 12 förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och
vattenområden.

Inget krav på rivningslov
8 §
I 9 kap. 10 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) finns
bestämmelser om att det inte krävs rivningslov för att riva en byggnad eller
en byggnadsdel som får uppföras utan bygglov.

Undantag från kraven på anmälan
9 §
I fråga om en tillfällig vårdbyggnad som har tillkommit med stöd av
denna förordning krävs det inte någon anmälan enligt 6 kap. 5 § plan- och
byggförordningen (2011:338).

Undantag från kraven på hänsyn till allmänna intressen
10 §
För en åtgärd som inte kräver lov enligt denna förordning behöver
hänsyn till allmänna intressen vid lokalisering, placering och utformning av
bebyggelse inte tas enligt 2 kap. 6, 9 och 10 §§ plan- och bygglagen
(2010:900).

Byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt 2 kap. 9 § plan- och

bygglagen får dock inte lokaliseras, placeras, utformas eller användas så att
de kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i
övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet.

Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk
11 §
Kraven på skydd mot buller, energihushållning och värmeisolering,
hushållning med vatten och avfall och bredbandsanslutning i 8 kap. 4 §
första stycket 5, 6, 9 och 10 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 13,

2020:254

background image

3

SFS

14, 20 och 20 a §§ plan- och byggförordningen (2011:338) samt de före-
skrifter som Boverket har meddelat i anslutning till de paragraferna, behöver
inte uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombygg-
nad av en tillfällig vårdbyggnad.

En tillfällig vårdbyggnad behöver inte heller vara försedd med en hiss

eller annan lyftanordning enligt 3 kap. 4 § första stycket och 18 § andra
stycket plan- och byggförordningen.

12 § Vid nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad av
en tillfällig vårdbyggnad får kraven i 8 kap. 1 § 1 och 2 och 4 § första stycket
1�4 och 7 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 7�10 och 16 §§ plan-
och byggförordningen (2011:338) samt de föreskrifter som Boverket har
meddelat i anslutning till de paragraferna anpassas och avsteg från kraven
göras i den utsträckning som är skälig i förhållande till åtgärdens art, omfatt-
ning och varaktighet.

Trots 8 kap. 8 § första stycket andra meningen plan- och bygglagen får,

vid åtgärder enligt första stycket, avsteg från kraven i 8 kap. 1 § 3 och 4 §
första stycket 8 samma lag och 3 kap. 18 § första stycket plan- och byggför-
ordningen samt de föreskrifter som Boverket har meddelat i anslutning till
de paragraferna, göras

i den utsträckning som är skälig med hänsyn till

åtgärdens art, omfattning och varaktighet.

Anpassningar och avsteg som görs får inte medföra en oacceptabel risk

för människors hälsa och säkerhet.

Undantag från kraven på tomter, allmänna platser och andra

områden
13 §
För en åtgärd som inte kräver lov enligt denna förordning gäller inte
kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än
byggnader enligt 8 kap. 9, 10 och 12 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Undantag från kravet på planenlighet
14 §
Trots 10 kap. 2 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) får
en åtgärd som inte kräver lov enligt denna förordning, genomföras i strid
med den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Skyldighet att underrätta byggnadsnämnden
15 §
En byggherre som avser att vidta en åtgärd som inte kräver lov eller
anmälan enligt denna förordning ska så snart som möjligt underrätta
byggnadsnämnden om detta. Underrättelsen ska innehålla

1. beteckningen på den fastighet som berörs av åtgärden,
2. en översiktlig beskrivning av vilken åtgärd som ska vidtas, och
3. kontaktuppgifter till byggherren.

Tillämpliga regler när undantagen har upphört att gälla
16 §
Att en åtgärd har vidtagits med stöd av denna förordning hindrar inte
att byggnadsnämnden kan besluta om ingripanden och påföljder enligt de
ordinarie bestämmelserna i 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), om den
plats där åtgärden har vidtagits inte har återställts eller byggnadens använd-
ning inte återgått till den ursprungliga när den tid som anges i 6 § första
stycket 5 har löpt ut.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

2020:254

background image

4

SFS

2. Förordningen tillämpas även på åtgärder som har påbörjats före ikraft-

trädandet, dock tidigast den 15 mars 2020.

3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Katarina Welin

(Finansdepartementet)


2020:254