SFS 2020:255 Förordning om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande

SFS2020-255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse
1 §
Boverket får lämna en statlig garanti (kreditgaranti) till kreditgivare
enligt denna förordning.

Förutsättningar för kreditgaranti
2 §
Boverket får lämna en kreditgaranti till följande kreditgivare:

1. kreditinstitut, försäkringsföretag, tjänstepensionsbolag och andra

företag som erbjuder lån till bostadsbyggande och som står under tillsyn av
Finansinspektionen,

2. utländska kreditinstitut och försäkringsgivare vars hemland hör till

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är auktoriserade och
står under tillsyn i hemlandet, och

3. andra utländska kreditinstitut och försäkringsgivare som driver

verksamhet i Sverige genom etablering.

En kreditgaranti får bara lämnas till kreditgivare som ingått ett ramavtal

med Boverket om kreditprövning och låneförvaltning i fråga om lån med en
kreditgaranti.

3 § Kreditgarantin får avse lån till

1. nybyggnad av bostäder,
2. anordnande av bostäder i en hel eller en del av en byggnad som inte

tidigare har använts till bostäder,

3. ändring av en befintlig bostadsbyggnad som innebär att byggnadens

värde ökar, och

4. förvärv av hus för ombildning till kooperativ hyresrätt.
Kreditgarantin får även avse lån som syftar till att minska förlustrisken

för en tidigare lämnad garanti.

Kreditgarantins omfattning
Nybyggnad, anordnande och förvärv av bostäder
4 § Vid nybyggnad eller anordnande av bostäder eller vid förvärv av hus
för ombildning till kooperativ hyresrätt, får kreditgarantin avse högst ett
belopp som motsvarar 90 procent av marknadsvärdet.

Om kostnaden för en nybyggnad eller ett anordnande av bostäder

överstiger marknadsvärdet, får en kreditgaranti i stället lämnas med ett
belopp som motsvarar 90 procent av kostnaden för nybyggnaden eller

SFS

2020:255

Publicerad
den

24 april 2020

background image

2

SFS

2020:255

anordnandet. Kreditgarantin får i dessa fall dock inte överstiga
22 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea.

�ndring av befintlig bostadsbyggnad
5 § Vid ändring av en befintlig bostadsbyggnad får kreditgarantin avse
högst ett belopp som motsvarar 90 procent av den ökning av marknadsvärdet
som uppstår genom ändringen.

Marknadsvärde
6 § Med marknadsvärde i 4 och 5 §§ avses det pris som skulle uppnås vid
en marknadsmässig försäljning där skälig tid ges för förhandlingar.
Marknadsvärdet ska bedömas med utgångspunkt i att den åtgärd som det
garanterade lånet finansierar har genomförts och utan hänsyn till spekulativa
och tillfälliga förhållanden.

Ersättning till kreditgivare
7 §
Boverket får ingå avtal om en kreditgaranti som ger kreditgivaren rätt
till ersättning för förluster för kapitalfordran vid

1. exekutiv försäljning, med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan

den garanterade kapitalfordran och det belopp som betalas ut till kredit-
givaren med anledning av den exekutiva försäljningen,

2. annan försäljning, med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den

garanterade kapitalfordran och det försäljningspris som Boverket godkänt,
och

3. skuldnedskrivning, med ett belopp som motsvarar den skuldned-

skrivning som Boverket godkänt.

Avtal om en kreditgaranti får även ge kreditgivaren rätt till ersättning för

förluster som avser kostnader och ränta. Ersättningen för kostnader får dock
inte överstiga 15 procent av det garanterade lånet. Ersättningen för ränta på
det garanterade lånet beräknas från den dag då fastigheten utmättes,
konkursansökan gjordes eller de medel deponerades som annars ska
fördelas. Räntan beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av
Riksbanken fastställda och vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 §
räntelagen (1975:635), ökad med fyra procentenheter. Förändringar i
referensräntan som inträffar efter upprättandet av sakägarförteckning ska
inte beaktas.

Om det kan antas minska de totala förlusterna för kreditgarantin, får

Boverket även i övrigt avtala om ersättning till kreditgivaren.

Eftergift av regressfordran
8 §
Boverket får helt eller delvis efterskänka statens regressfordran enligt
10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier om

1. låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar,

och

2. Boverket bedömer att låntagaren inte kommer att kunna betala

fordringen senare heller.

För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen

(1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Boverket.

background image

3

SFS

2020:255

�vriga bestämmelser om garantier
9 §
För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt det som före-
skrivs om garantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.

�verklagande
10 §
Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande
11 §
Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:105) om statlig

kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden där

kreditgaranti har utfärdats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Katarina Welin
(Finansdepartementet)