SFS 2020:257 Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

SFS2020-257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på

skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid

spridning av viss smitta

Utfärdad den 24 april 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2020:115) om utbildning
på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss
smitta2

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före 11 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

1 §3 Denna förordning är meddelad med stöd av 29 kap. 29 § skollagen
(2010:800) i fråga om 2�11 a §§, med stöd av 29 kap. 28 § samma lag i fråga
om 12 §, med stöd av 3 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verk-
samheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid i fråga om
13�18 §§, med stöd av 4 § samma lag i fråga om 19 § och med stöd av 8 kap.
7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om 20 §.

�ppna skolor
11 a §
En huvudman som håller en skolenhet öppen får tillämpa bestäm-
melserna i 3�5, 7, 9 och 10 §§, om det behövs på grund av att lärare eller
elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de
följer eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som
avser sjukdomen covid-19.

Med att en skolenhet är öppen avses att skollokalerna är öppna för

eleverna.

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 april 2020 (regeringens förordningsmotiv

2020:6).

2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2020:188.

3 Senaste lydelse 2020:149.

SFS

2020:257

Publicerad
den

26 april 2020