SFS 2020:258 Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

SFS2020-258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Utfärdad den 23 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 kap. 4 §, 6 kap. 1 § och 13 kap.
1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

2 kap.
4 §
3 Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon

1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kust-

bevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller
räddningstjänsten,

3. som används inom ambulanssjukvården,
4. som utför gods- eller persontransporter inom det civila försvaret,
5. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklings-

arbete, reparation eller underhåll,

6. som är nya eller ombyggda och ännu inte tagits i drift i transportverk-

samhet,

7. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
8. som används vid övningskörning eller körprov enligt författningar om

körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att
fordonet inte samtidigt används för en kommersiell gods- eller person-
transport,

9. som inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande används vid övnings-

körning enligt författningar om körkort eller träning för yrkeskompe-
tensbevis, under förutsättning att körningen står under uppsikt av någon som

a) innehar yrkeskompetensbevis för det fordon som framförs, eller
b) är trafiklärare för det fordon som framförs och innehar körkorts-

behörighet för fordonet,

10. som inte används för en kommersiell gods- eller persontransport,
11. som används för att transportera material eller maskiner eller annan

utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att
framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,

12. som används för persontransporter och kräver körkortsbehörighet D1

eller D och körs utan passagerare till eller från den servicedepå som används

1 Prop. 2019/20:112, bet. 2019/20:TU10, rskr. 2019/20:220.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande

kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om

ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om

upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv (EU) 2018/645.

3 Senaste lydelse 2014:743.

SFS

2020:258

Publicerad
den

28 april 2020

background image

2

SFS

2020:258

av transportföretaget, under förutsättning att framförandet av fordonet

inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,

13. som används, eller hyrs utan förare, av jordbruks-, trädgårds-, skogs-,

uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter i företagets egen
verksamhet, under förutsättning att fordonet

a) inte används utanför en radie av 100 kilometer från den plats där

företaget är beläget, eller

b) framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,

eller

14. som används för ett företags gods- eller persontransporter i lands-

bygdsområden för att försörja företagets egen verksamhet med gods eller
arbetskraft, under förutsättning att transporten är tillfällig och inte försämrar
trafiksäkerheten.

6 kap.
1 §
4 Den myndighet som regeringen bestämmer ska utfärda ett yrkes-
kompetensbevis till en förare som genomgått den utbildning som föreskrivs
i denna lag. I beviset ska en unionskod anges.

Myndigheten ska utfärda ett nytt yrkeskompetensbevis när föraren

genomgått en fortbildning.

Ett yrkeskompetensbevis får endast utfärdas till föraren om han eller hon

innehar ett giltigt körkort med den körkortsbehörighet som beviset avser.

Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades.

13 kap.
1 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vad som enligt 2 kap. 4 § 14 avses med att en gods- eller person-

transport är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten,

2. grundläggande kompetens som rör
� innehållet i grundutbildningen enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,
� körträning enligt 4 kap. 3 §,
� utbildningens längd enligt 4 kap. 4 §,
� anordnande av prov enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,
� provs omfattning och utformning,
3. innehållet i fortbildningen och utbildningens längd enligt 5 kap. 1 §,
4. yrkeskompetensbevis och unionskod enligt 6 kap. 1 §,
5. godkännande av andra bevis om yrkeskompetens än de som anges i

6 kap. 1 och 2 §§ och som innehas av förare som inte är medborgare i en stat
inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat
inom EES,

6. ansökan om och förutsättningar för tillstånd att bedriva utbildnings-

verksamhet enligt 8 kap. 2 §,

7. förändringar i utbildningsverksamheten som ska anmälas till tillsyns-

myndigheten enligt 9 kap. 3 §, och

8. tillsyn.

1. Denna lag träder i kraft den 23 maj 2020.
2. Ett yrkeskompetensbevis som utfärdats enligt äldre föreskrifter gäller

till och med den i beviset angivna sista giltighetsdagen.

4 Senaste lydelse 2011:1583.

background image

3

SFS

2020:258

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)