SFS 2020:259 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

SFS2020-259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

Utfärdad den 23 april 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen1

dels att 2 a kap. 9 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8 a�9 och 11 a §§ ska ha följande lydelse.

2 a kap.
3 a §
2 Trots 3 § andra stycket är det till och med den 31 maj 2021 förbjudet
att fiska med förankrade nät i sjön Kilpisjärvi närmare Könkämäälvens
utlopp än linjen från spetsen på udden Siikaniemi på den finska sidan rakt
norrut till den svenska stranden, samt närmare västra delen av Koltalahti än
den nordsydliga linjen som går i mitten av ön Saivonsaari (Sáivvasoulu) och
närmare Siilaskoskis inlopp än linjen från spetsen på udden Maanitenlahti
direkt västerut till motsatta stranden.

5 a §3 Trots 5 § tredje stycket får ett förankrat nät vara högst 240 meter
långt vid fiske till och med den 31 maj 2021 i sjön Kilpisjärvi.

Fiske i älvområdet med handredskap utrustat med sänke, tafs och drag

(spinnfluga) är till och med den 31 maj 2021 endast tillåtet med enkelkrok
med en största öppning på 12 millimeter.

7 a §4 Trots 7 § första stycket 3 ska förankrade nät ha en maskstorlek om
minst 70 millimeter och högst 100 millimeter vid fiske till och med den
31 maj 2021 i sjön Kilpisjärvi och i Könkämäälven norr om mynningen till
Läteseno.

8 a §5 Trots 8 § andra stycket gäller följande till och med den 31 maj 2021.

1. Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske från

isen i älvområdet är tillåtet från och med den 15 september till och med den
15 december.

2. Fiske efter andra arter än lax, öring och röding med förankrade nät i

sjön Kilpisjärvi och i Könkämäälvens (älvområdet norr om mynningen till
Läteseno) lugnvatten, sel och sjöar är tillåtet från och med den 15 september
till och med den 30 september. Förankrade nät får inte sättas närmare än

1 Senaste lydelse av 2 a kap. 9 a § 2019:229.

2 Senaste lydelse 2019:229.

3 Senaste lydelse 2019:229.

4 Senaste lydelse 2019:229.

5 Senaste lydelse 2019:229.

SFS

2020:259

Publicerad
den

29 april 2020

background image

2

SFS

2020:259

200 meter från forsområden i Könkämäälven (älvområdet norr om myn-
ningen till Läteseno upp till utloppet från Kilpisjärvi).

3. Fiske i sjön Kilpisjärvi är förbjudet från och med den 1 oktober till och

med den 15 november. Fiske efter sik och gädda med högst 1,8 meter höga
nät vars maskstorlek är högst 80 millimeter är dock tillåtet även under denna
period.

4. Fiske efter harr i älvområdet nedströms utloppet från sjön Kilpisjärvi

är förbjudet från och med den 1 april till och med den 31 maj.

Trots 8 § fjärde stycket 1 är fiske till och med den 31 maj 2021 med håv

efter lax i älvområdet tillåtet på fångstplatser enligt bilaga 4 från och med
den 8 juni till och med den 30 juni.

Trots 8 § fjärde stycket 2 och femte stycket 2 får högst ett flytnät per

båtlag användas samtidigt eller förvaras ombord vid fiske till och med den
31 maj 2021 med flytnät efter lax, öring och andra arter i älvområdet på
fångstplatser enligt bilaga 4.

Trots 8 § femte stycket 1 är fiske till och med den 31 maj 2021, med håv

efter andra arter än lax och öring i älvområdet, tillåtet på fångstplatser enligt
bilaga 4 endast från och med den 8 juni till och med den 14 september.

Trots 8 § femte stycket 2 är fiske till och med den 31 maj 2021, med

flytnät eller kullenät efter andra arter än lax och öring i älvområdet, tillåtet
på fångstplatser enligt bilaga 4 endast från och med den 1 augusti till och
med den 14 september.

I fråga om fiske med fasta redskap efter lax och öring i havsområdet till

och med den 31 maj 2021 gäller 8 § sjätte stycket andra och tredje mening-
arna.

8 b §6 All öring som fångas i älvområdet nedströms utloppet från sjön
Kilpisjärvi till och med den 31 maj 2021 ska omedelbart återutsättas, lev-
ande eller död.

All öring som fångas i havsområdet till och med den 31 maj 2021 och

som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt ska omedelbart åter-
utsättas, levande eller död.

9 §7 Det är förbjudet att fånga eller döda lax eller öring som är mindre än
50 centimeter samt harr som är mindre än 35 centimeter. Måttet tas från
käkspetsen till den uträtade, sammanpressade stjärtfenans spets.

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i

vattnet, levande eller död.

Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas tillbaka i vattnet

om den

1. fångats under fredningstid,
2. fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller
3. är en övervintrad lax.
Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring enligt

8 § sjätte stycket innan fiske efter lax och öring är tillåtet, måste dagligen
vittja alla fiskhus och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.

Vid vittjning enligt fjärde stycket ska fiskhuset, efter det att all fångad lax

och öring varsamt släppts fri, lyftas upp ur vattnet så att hela fiskhusets
fångst entydigt kan verifieras av en närvarande övervakare. Den som avser
att vittja fasta redskap ska anmäla detta per telefon till Havs- och vatten-
myndigheten senast tre timmar i förväg. I anmälan ska det anges namnet på
den som fiskar med stöd av enskild rätt, redskapets position och tidpunkt för

6 Senaste lydelse 2019:229.

7 Senaste lydelse 2012:341.

background image

3

SFS

2020:259

vittjning. Om inte annat medges får vittjning ske högst en timme efter den
tid som anges i anmälan. Fasta redskap ska tömmas på lax och öring den
17 juni mellan kl. 8.00 och kl. 11.30.

11 a §8 Trots 11 § andra stycket är det till och med den 31 maj 2021 tillåtet
att använda motor vid fiske med drag från båt i sjön Kilpisjärvi.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

8 Senaste lydelse 2019:229.