SFS 2020:261 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

SFS2020-261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Utfärdad den 29 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § drivmedelslagen (2011:319) ska
ha följande lydelse.

2 §2 I denna lag avses med

alternativt bränsle: ett bränsle avsett för motordrift som inte är bensin

eller dieselbränsle och som inte till övervägande del har sitt ursprung i råolja,

bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr

2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i kommis-
sionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001, om ändring
av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistik-
nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,

biodrivmedel: ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som är framställt

av biomassa och avsett för motordrift,

dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr

2710 19 41 eller 2710 19 45 i förordning (EG) nr 2031/2001,

drivmedel: ett bränsle som är avsett för motordrift eller energi i annan

form som också är avsedd för motordrift,

drivmedelsleverantör: den som genom att leverera ett drivmedel är skyl-

dig att betala skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

koldioxidekvivalent: den mängd dikväveoxid eller metan som medför en

lika stor klimatpåverkan som koldioxid,

sommar: tiden
� från och med den 16 maj till och med den 31 augusti i Gävleborgs,

Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, och

� från och med den 1 maj till och med den 15 september i övriga Sverige,

och

vinter: tiden
� från och med den 16 oktober till och med den 31 mars i Gävleborgs,

Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, och

� från och med den 1 november till och med den 15 mars i övriga Sverige.
I övrigt har ord och uttryck i denna lag samma innebörd som i lagen

(1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner,
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2016:96) om fritids-
båtar och vattenskotrar.

1 Prop. 2019/20:160, bet. 2019/20:MJU18, rskr. 2019/20:227.

2 Senaste lydelse 2020:260.

SFS

2020:261

Publicerad
den

30 april 2020

background image

2

SFS

2020:261

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)