SFS 2020:263 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

SFS2020-263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:835) om

arbetslöshetsförsäkring

Utfärdad den 30 april 2020

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1997:835) om arbetslöshets-
försäkring ska ha följande lydelse.

4 §1 Dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning ska, om inte något
annat följer av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lämnas enligt
följande.

Till den som har arbetat heltid under hela ramtiden lämnas inkomst-

relaterad ersättning med lägst 510 kronor per dag. För den som inte har
arbetat heltid under hela ramtiden ska det lägsta beloppet minskas pro-
portionellt, dock inte understiga 255 kronor per dag. Inkomstrelaterad ersätt-
ning lämnas med högst 760 kronor per dag. Till den som har haft en inkomst
som ger en inkomstrelaterad ersättning som överstiger 760 kronor per dag
lämnas dock inkomstrelaterad ersättning med högst 1 200 kronor per dag
under de första 100 dagarna i en ersättningsperiod. I ersättningsperioden
räknas såväl dagar med grundbelopp som dagar med inkomstrelaterad
ersättning.

Till den som omfattas av 27 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning med lägst 510 kronor per dag, under förutsättning att sökanden
arbetat heltid under hela den ramtid som föregick den senaste perioden med
arbetslöshetsersättning. För den som inte arbetat heltid under hela den tiden
ska det lägsta beloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor
per dag.

Till den som omfattas av 30 § lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas

dagpenning med lägst 510 kronor per dag, under förutsättning att sökandens
totala arbetsutbud under deltagande i garantin motsvarat heltid. För den som
inte har haft ett arbetsutbud motsvarande heltid under tiden i garantin ska
det lägsta beloppet minskas proportionellt, dock inte understiga 255 kronor
per dag.

1. Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2020.
2. Bestämmelserna i 4 § i den nya lydelsen tillämpas dock för arbetslös-

hetsersättning som avser tid från och med den 13 april 2020.

3. För arbetslöshetsersättning som avser tid före den 13 april 2020 gäller

4 § i den äldre lydelsen.

1 Senaste lydelse 2020:220

SFS

2020:263

Publicerad
den

1 maj 2020

background image

SFS

2020:263

2

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)