SFS 2020:265 Förordning om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19

SFS2020-265.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag till vissa ideella organisationer med

anledning av utbrottet av covid-19

Utfärdad den 30 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till ideella
organisationer som huvudsakligen bedriver verksamhet inom ett eller flera
av följande områden:

1. barn i utsatta situationer,
2. våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer,
3. våld i nära relationer,
4. hedersrelaterat våld och förtryck.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syftet med statsbidraget
2 §
Syftet med statsbidraget är att stödja ideella organisationer som med
anledning av utbrottet av covid-19 behöver anpassa eller förstärka sin stöd-
verksamhet för att möta ökade eller förändrade behov inom de områden som
anges i 1 §.

Förutsättningar för statsbidrag
3 §
Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell
organisation som

1. är en juridisk person som bedriver sådan verksamhet som avses i 1 §,
2. bedriver riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala

organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av
nationellt intresse (riksintresse) inom något av de områden som anges i 1 §,

3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd,
4. har bedrivit verksamhet inom ett eller flera av de områden som anges i

1 § under minst två år,

5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering, och

6. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och

revisionsberättelser.

Bidraget får inte användas för verksamhet som bedrivs på uppdrag av en

kommun eller för ekonomisk verksamhet som bedrivs av den egna organi-
sationen.

Bidragsmottagaren får samordna insatser inom organisationen så att

medel kommer regionala och lokala verksamheter till del.

SFS

2020:265

Publicerad
den

1 maj 2020

background image

2

SFS

2020:265

4 § Statsbidrag får även lämnas till organisationer som inte uppfyller vill-
koren i 3 § första stycket 2 om det finns särskilda skäl för det. Vid en sådan
prövning ska det särskilt beaktas vilka behov som finns inom det geografiska
område där organisationen är verksam.

5 § Statsbidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i
likvidation eller försatt i konkurs.

Formen för statsbidraget
6 §
Statsbidraget lämnas i form av ett organisationsbidrag.

Handläggningen av statsbidraget
7 §
Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

8 § Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Social-
styrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Ansökan ska
innehålla uppgift om det belopp som söks och de uppgifter i övrigt som
Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

9 § Den som ansöker om statsbidrag ska lämna de ytterligare handlingar
eller uppgifter som behövs för prövningen till Socialstyrelsen.

Beslut
10 §
Ett beslut om statsbidrag ska avse ett bidragsår. Ett bidragsår omfattar
ett kalenderår.

11 § Vid fördelningen av statsbidrag får Socialstyrelsen prioritera mellan
inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha
bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § och övriga förut-
sättningar för bidrag enligt denna förordning.

Socialstyrelsen får vid bedömningen särskilt beakta dels om verksam-

heten främjar barns rättigheter och intressen, dels möjligheten till samord-
ning med kommuner och regioner.

12 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor som ska framgå av
beslutet. I beslutet ska sista dag för redovisning enligt 14 § anges.

Beslutet ska även innehålla information om vad som gäller i fråga om

hinder mot utbetalning enligt 17 § och återbetalning och återkrav enligt
18 och 19 §§.

Utbetalning
13 §
Statsbidraget ska betalas ut vid ett tillfälle.

Redovisning
14 §
En mottagare av statsbidrag ska senast vid den tidpunkt som anges i
beslutet till Socialstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning och en redo-
görelse för vad medlen har använts till i förhållande till det syfte som anges
i 2 §. Bidragsmottagaren ska även lämna de övriga uppgifter och handlingar
som Socialstyrelsen begär. Redovisningen ska göras på det sätt som Social-
styrelsen anvisar.

background image

3

SFS

2020:265

15 § En revisor ska granska redovisningen enligt 14 §. Revisorns rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen.

Om det statsbidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbas-

belopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen
göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

16 § Socialstyrelsen ska senast den 30 september året efter bidragsåret
lämna en samlad redovisning till regeringen av det statsbidrag som har
lämnats enligt denna förordning.

Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som har fått bidrag och

med vilket belopp samt en redogörelse för bidragets användning i förhål-
lande till det syfte som anges i 2 §.

Hinder mot utbetalning
17 §
Socialstyrelsen får besluta om att ett beviljat statsbidrag helt eller
delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 18 §
1 eller 2.

�&terbetalning och återkrav
18 §
En mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål

som det har beviljats för,

4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 14 §, eller
5. villkoren i beslutet inte har följts.

19 § Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stats-
bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 18 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller

delvis avstå från ett krav på återbetalning.

�verklagande
20 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-
klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande
21 §
Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som

har beviljats före utgången av 2020.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)