SFS 2020:266 Förordning om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

SFS2020-266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

Utfärdad den 30 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd för ut-
byggnad av bredbandsinfrastruktur. Syftet med stödet är att öka tillgången
till bredband med god prestanda.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen
3 §
I denna förordning avses med bredbandsinfrastruktur ett nästa genera-
tions accessnät (NGA-nät) enligt definitionen i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget, med en kapacitet att kunna överföra data med en hastighet om
lägst 1 Gbit/s.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i

kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse och i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014.

Förutsättningar för stöd
4 §
Stöd får lämnas

1. för utbyggnad av en långsiktigt användbar och tillförlitlig bredbands-

infrastruktur i områden där det saknas NGA-nät,

2. i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 52 i kom-

missionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013, och

3. om det finns tillgång på medel.
Ett stöd får inte överstiga ett belopp motsvarande 10 miljoner euro.

5 § Ett stöd enligt 4 § får avse investeringskostnader för utbyggnad av
bredbandsinfrastruktur från närmaste möjliga nod i redan befintlig bred-
bandsinfrastruktur fram till avlämningspunkter som är avsedda för
byggnader. Stöd får lämnas även för utbyggnad från någon annan nod om
det finns särskilda skäl.

En förutsättning för ett stöd enligt 4 § är att stödmottagaren åtar sig att

under två år efter det att utbyggnaden färdigställts, inom skälig tid och till

SFS

2020:266

Publicerad
den

1 maj 2020

background image

2

SFS

en skälig kostnad, på begäran ansluta en eller flera byggnader till bredbands-
infrastrukturen genom en anslutningspunkt i en byggnad som omfattas av
den stödberättigande utbyggnaden.

Vid bedömningen av om ett stöd enligt 4 § ska lämnas ska det beaktas om

den utbyggnad som ansökan gäller kan genomföras utan onödigt dröjsmål.

6 § En ansökan om stöd ska ha lämnats in innan arbetet med utbyggnaden
inleds. I ansökan ska det anges när utbyggnaden senast kommer att vara
färdigställd.

7 § Ett stöd som innebär att det sammanlagda stödet till en stödmottagare
för ett projekt överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får endast
beviljas om stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentlig-
görs enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 651/2014.

8 § Stöd får inte lämnas för åtgärder som

1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag, annan för-

fattning eller villkor i ett tillstånd,

2. kan antas orsaka skada för allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges

säkerhet i övrigt, eller

3. beviljats stöd enligt
a) förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
b) förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala

utvecklingsfonden, eller

c) förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

9 § Stöd av mindre betydelse som omfattas av kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013 får inte ges till sådana företag i svårigheter som avses i
artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Prövning av stödärenden
10 §
Post- och telestyrelsen prövar frågor om stöd.

En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas elektroniskt till Post-

och telestyrelsen på det sätt som myndigheten anvisar.

11 § En ansökan om stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013 ska innehålla en redogörelse för allt annat stöd

1. av mindre betydelse som sökanden har tagit emot under de två före-

gående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och

2. som sökanden tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma

stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.

Beslut om stöd
12 §
Post- och telestyrelsen ska, innan ett stöd enligt kommissionens för-
ordning (EU) nr 1407/2013 beviljas,

1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i

den förordningen, och

2. genomföra den kontroll som följer av artikel 6.3 i den förordningen.

13 § Ett beslut om stöd ska innehålla uppgifter om

1. att stödmottagaren, på begäran av Post- och telestyrelsen, ska lämna de

uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet, och

2020:266

background image

3

SFS

2. villkoren för sådan anslutning som avses i 5 § andra stycket och de

övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

I beslutet ska det även anges när den åtgärd stödet avser senast ska vara

utförd. Efter ansökan får Post- och telestyrelsen förlänga denna frist om det
finns särskilda skäl.

Utbetalning av stöd
14 §
Ett stöd som har beviljats enligt denna förordning, och i enlighet med
de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får inte
betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett
beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd beviljat av en
svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

15 § Post- och telestyrelsen ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska
betalas ut, om

1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att

stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

Tillsyn och uppföljning
16 §
Post- och telestyrelsen utövar tillsyn över att villkoren för stödet följs.

En mottagare av stöd ska på Post- och telestyrelsens begäran lämna de

uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som
stödet har beviljats för.

�&terbetalning och återkrav
17 §
En stödmottagare är återbetalningsskyldig för stöd som har betalats
ut, om

1. det finns grund för det enligt 15 §, eller
2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har beviljats för.

På det belopp som ska betalas tillbaka ska ränta enligt räntelagen

(1975:635) betalas.

18 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Post-
och telestyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsam-
mans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det
finns särskilda skäl.

Upplysningar
19 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europe-
iska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande
20 §
Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten
av denna förordning.

2020:266

background image

4

SFS

�verklagande
21 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-
gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att inte betala
ut stöd enligt 14 och 15 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström

(Infrastrukturdepartementet)

2020:266