SFS 2020:267 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2020-267.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 30 april 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-
förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:267

Publicerad
den

1 maj 2020

background image

2

SFS

2020:267

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

99. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn hos Post- och telestyrelsen
samt stöd enligt förordningen
(2018:1300) om statligt stöd för
driftsäkra och robusta elektroniska
kommunikationer och förordningen
(2020:266) om statligt stöd för
utbyggnad av bredbandsinfra-
struktur

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

1 Senaste lydelse 2020:156.