SFS 2020:268 Förordning om statsbidrag för utveckling av branschvalidering

SFS2020-268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Utfärdad den 30 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utveck-
ling av kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Syftet med statsbidraget är att främja kompetensförsörjning och kom-
petensutveckling genom förbättrad tillgång till validering i arbetslivet.

3 § Statsbidrag lämnas i den utsträckning det finns tillgång på medel och
för högst två år i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag
4 §
Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
och till organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstaga-
re för insatser som syftar till att utveckla kvalifikationer i arbetslivet och
branschmodeller för validering. Vid utvecklingen av branschmodeller ska
hänsyn tas till möjligheter till kompletterande utbildning inom relevant
yrkesområde efter genomförd validering.

Med en kvalifikation avses i denna förordning ett dokumenterat resultat

av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser.

5 § Statsbidrag får inte lämnas

1. till organisationer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos

Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs,
eller

2. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller som annan

särskild ersättning lämnas för.

6 § Mottagaren av statsbidrag ska hålla resultaten av insatserna tillgängli-
ga för samtliga aktörer inom den bransch som insatserna avser. Om mottaga-
ren tar ut avgifter för att hålla resultaten tillgängliga får avgifterna inte över-
stiga mottagarens kostnader för insatserna.

Ansökan
7 §
Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Myndigheten
för yrkeshögskolan innan arbetet med insatsen inleds.

SFS

2020:268

Publicerad
den

1 maj 2020

background image

2

SFS

2020:268

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer får endast ansöka om bidrag

gemensamt. En sådan ansökan ska vara undertecknad av organisationerna.

Det ska i ansökan anges på vilket sätt resultaten av insatserna kommer att

hållas tillgängliga enligt 6 §.

Beslut
8 §
Myndigheten för yrkeshögskolan prövar frågor om och betalar ut stats-
bidrag.

Bidrag lämnas för högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.
I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt

11 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslu-
tet.

9 § Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel
för, beslutar Myndigheten för yrkeshögskolan om urval. Vid urvalet ska
myndigheten prioritera enligt följande:

1. utveckling av nya kvalifikationer i arbetslivet och nya branschmodeller

för validering,

2. översättning och andra anpassningar av branschmodeller för särskilda

målgrupper, eller

3. revidering av befintliga kvalifikationer och branschmodeller.
Om myndigheten bedömer att en insats som avses i första stycket 2 eller

3 har större betydelse för samhällets kompetensförsörjning än en insats som
avses i 1 eller 2 får myndigheten prioritera den insats som avses i 2 eller
3 före en insats som avses i 1 eller 2.

Uppföljning och redovisning
10 §
Myndigheten för yrkeshögskolan ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

11 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och
annan redovisning till Myndigheten för yrkeshögskolan som myndigheten
begär.

�&terbetalning och återkrav
12 §
Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-
skyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

3. sådan redovisning som avses i 11 § inte har lämnats, eller
4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

13 § Myndigheten för yrkeshögskolan ska besluta att helt eller delvis krä-
va tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 12 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller

delvis avstå från återkrav.

14 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den
dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och
efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta
med två procentenheter.

background image

3

SFS

2020:268

Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för yrkeshögskolan

besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande
15 §
Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om verk-
ställigheten av denna förordning.

�verklagande
16 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 juni 2020.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:375) om statsbidrag

för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för
yrkesutbildning.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som

har beviljats före ikraftträdandet.

4. Statens skolverk ska bevara det register som avses i 6 § andra stycket i

den upphävda förordningen till och med den 31 december 2029.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)