SFS 2020:269 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

SFS2020-269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och

privilegier i vissa fall

Utfärdad den 30 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall2 ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2019/20:49, bet. 2019/20:UbU17, rskr. 2019/20:217.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

SFS

2020:269

Publicerad
den

1 maj 2020

background image

2

SFS

2020:269

Bilaga3

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande

Tillämplig
internationell
överenskommelse

_________________________________
Internationella organ Fysiska personer
_________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
79. Europeiska orga-
nisationen för kärn-
forskning (CERN)

Medlemmarnas re-
presentanter i orga-
nisationen, orga-
nisationens tjänste-
män och deras
familjemedlemmar
samt or-
ganisationens gene-
raldirektör

Protokoll av den
18 mars 2004 om
privilegier och
immunitet för
Europeiska organisa-
tionen för
kärnforskning med av
Sverige anmäld
reservation

3 Senaste lydelse 2017:498.