SFS 2020:270 Lag om ändring i lagen (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

SFS2020-270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1859) om ändring i lagen

(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Utfärdad den 30 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om
immunitet och privilegier i vissa fall2 i stället för lydelsen enligt lagen
(2018:1859) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2019/20:49, bet. 2019/20:UbU17, rskr. 2019/20:217.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

SFS

2020:270

Publicerad
den

1 maj 2020

background image

2

SFS

2020:270

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för
följande

Tillämplig
internationell
överenskommelse

________________________________________

Internationella organ Fysiska personer
________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

78. Den
internationella
fonden för farliga
och skadliga ämnen

Konventionen den
30 april 2010 om ansvar
och ersättning för skada
i samband med sjö-
transport av farliga och
skadliga ämnen (2010
års HNS-konvention)

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _