SFS 2020:272 Lag om konto- och värdefackssystem

SFS2020-272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om konto- och värdefackssystem

Utfärdad den 30 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

Konto- och värdefackssystem
1 §
Skatteverket ska tillhandahålla en teknisk plattform som ger myndig-
heter tillgång till uppgifter om innehavare av konton och värdefack hos
institut (konto- och värdefackssystem). Uppgifterna ska vara direkt och
omedelbart tillgängliga för sökning genom konto- och värdefackssystemet.

Med institut avses
1. kreditinstitut och utländska kreditinstitut som driver verksamhet från

filial i Sverige, och

2. värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag som driver

verksamhet från filial i Sverige och som har tillstånd att ta emot kunders
medel på konto.

2 § Konto- och värdefackssystemet ska, i fråga om

1. fysiska personer, ge tillgång till uppgifter om namn och person- eller

samordningsnummer eller, om sådant nummer saknas, födelsedatum för
samtliga innehavare av ett konto eller värdefack och, i förekommande fall,
motsvarande uppgifter om företrädare för innehavare,

2. juridiska personer, ge tillgång till uppgifter om företagsnamn, särskilt

företagsnamn och i förekommande fall organisationsnummer för samtliga
innehavare av ett konto eller värdefack samt namn och person- eller sam-
ordningsnummer eller, om sådant nummer saknas, födelsedatum för inne-
havares verkliga huvudmän och fullmaktshavare,

3. konton, ge tillgång till uppgifter om Iban-nummer eller, om sådant

nummer saknas, annat nummer som identifierar kontot samt datum för
kontots öppnande och avslutande, och

4. värdefack, ge tillgång till uppgifter om hyresperiodens varaktighet.
Ett institut ska se till att uppgifterna enligt första stycket är direkt och

omedelbart tillgängliga för sökning i konto- och värdefackssystemet fram
till dess att fem år har gått från det att tjänsten avslutades.

1 Prop. 2019/20:83, bet. 2019/20:FiU33, rskr. 2019/20:224.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

SFS

2020:272

Publicerad
den

1 maj 2020

background image

2

SFS

2020:272

3 § Följande ska, om de enligt annan författning har rätt att begära att få ta
del av uppgifterna, få tillgång till uppgifter genom konto- och värdefacks-
systemet:

1. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen om det behövs för en utred-

ning om penningtvätt och finansiering av terrorism,

2. undersökningsledare om det begärs under en utredning enligt bestäm-

melserna om förundersökning i brottmål,

3. åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en

annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande
och verkställighet av en europeisk utredningsorder,

4. Skatteverket för att utföra revision och annan kontrollverksamhet och

för att fullgöra Sveriges åtaganden att lämna upplysningar inom ramen för
Sveriges deltagande i det administrativa samarbetet inom Europeiska unionen
i fråga om beskattning eller andra avtal som medför en skyldighet att lämna
upplysningar i skatteärenden, och

5. Kronofogdemyndigheten för att
� utreda om någon har egendom som kan tas i anspråk för utmätning,

kvarstad eller betalningssäkring,

� utöva tillsyn över meddelade näringsförbud,
� fullgöra Sveriges åtaganden vid gränsöverskridande unionsförfaranden

i fråga om kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur,

� lämna upplysningar inom ramen för Sveriges deltagande i det admin-

istrativa samarbetet inom Europeiska unionen i fråga om informationsutbyte
mellan medlemsstaternas socialförsäkringsinstitutioner.

Personuppgiftsbehandling
4 §
Skatteverket är personuppgiftsansvarigt bara för den behandling av
personuppgifter som Skatteverket utför i konto- och värdefackssystemet.

5 § Skatteverket får behandla personuppgifter i konto- och värdefacks-
systemet om det är nödvändigt för att

1. de som anges i 3 § ska kunna göra sökningar i systemet för de ändamål

som anges i den paragrafen, eller

2. föra loggar enligt 7 §.

6 § Besked om att personuppgifter behandlas enligt 5 § får inte lämnas ut
till den enskilde.

Rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning) gäller inte vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag.

7 § Skatteverket ska, om sådan skyldighet inte redan följer av 3 kap. 5 §
brottsdatalagen (2018:1177), se till att det i konto- och värdefackssystemet
förs loggar över de personuppgifter som behandlas.

background image

3

SFS

2020:272

Bemyndiganden
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. hur institut ska ge tillgång till uppgifter i konto- och värdefackssystemet,

och

2. hur myndigheter ska få tillgång till uppgifter i konto- och värdefacks-

systemet.

Denna lag träder i kraft den 10 september 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND
(Finansdepartementet)