SFS 2020:273 Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

SFS2020-273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1592) om

energideklaration för byggnader

Utfärdad den 30 april 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2006:1592) om energi-
deklaration för byggnader

dels att 6, 8, 9 a, och 13 §§ och rubriken närmast före 13 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 8 a och 9 §§, och närmast före

8 a och 9 §§ nya rubriker av följande lydelse.

6 §2 En energideklaration får upprättas utan besiktning, om

1. byggnaden är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek

och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överens-
stämmelsen garanteras av den oberoende experten,

2. energideklarationen avser en del av en byggnad som har samma ut-

formning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden och
den delen har besiktats,

3. byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda, eller
4. den som upprättar energideklarationen bedömer att kostnaden för besikt-

ningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.

Första stycket gäller inte om en energideklaration ska innehålla uppgifter

om ett systems verkningsgrad och storlek enligt 9 § andra stycket lagen
(2006:985) om energideklaration för byggnader.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag enligt första

stycket från kravet på besiktning.

8 §3 Boverket får meddela föreskrifter om

1. vad som avses med nominell effekt och värmegenerator enligt 3 § lagen

(2006:985) om energideklaration för byggnader,

2. när en energideklaration enligt 4 § samma lag senast ska vara upprättad,
3. beräkning av total användbar golvarea enligt 5 § första stycket 1 samma

lag,

4. vilka referensvärden som ska användas enligt 9 § första stycket 5 samma

lag, och

5. vilka uppgifter som utöver de uppgifter som anges i 9 § samma lag ska

anges i en energideklaration.

Innan Boverket meddelar föreskrifter om referensvärden med stöd av

första stycket 4 ska verket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders

energiprestanda, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844.

2 Senaste lydelse 2016:7.

3 Senaste lydelse 2012:400.

SFS

2020:273

Publicerad
den

6 maj 2020

background image

2

SFS

2020:273

Undantag från skyldigheten att inspektera vissa uppvärmnings-

och luftkonditioneringssystem
8 a §
Skyldigheterna enligt 8 a och 10 §§ lagen (2006:985) om energi-
deklaration för byggnader gäller inte

1. om de system som anges i dessa paragrafer omfattas av ett avtal om

energiprestanda som kan anses ha motsvarande effekt som en inspektion
enligt samma paragrafer,

2. byggnader som har ett sådant system för fastighetsautomation och fastig-

hetsstyrning som avses i 1 kap. 3 a § plan- och byggförordningen (2011:338),

3. bostadshus som är utrustade med en funktion för kontinuerlig elektro-

nisk övervakning som mäter systemets effektivitet, har effektiva reglerings-
funktioner och lämnar information när effektiviteteten sjunker väsentligt
och när systemet kräver service, och

4. byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av

betydelse för Sveriges säkerhet.

En bedömning enligt 9 § andra stycket lagen om energideklaration för

byggnader behöver omfatta värmegeneratorns eller luftkonditionerings-
systemets storlek endast om systemet har ändrats sedan en inspektion enligt
8 a eller 10 § samma lag senast gjordes.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantagen i första stycket.

Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem i vissa fall
9 §
4 Boverket får i fråga om sådana inspektioner som avses i 10 § lagen
(2006:985) om energideklaration för byggnader meddela närmare föreskrifter
om inspektionens omfattning och om vilka uppgifter som ska lämnas i in-
spektionsprotokollet.

9 a §5 En utredning av alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 §
lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska omfatta högeffek-
tiva energiförsörjningssystem, om sådana finns att tillgå.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om
1. utredning av högeffektiva alternativa energiförsörjningssystem, och
2. undantag från kravet på sådan utredning.

�verlämnande av energideklarationer och inspektionsprotokoll till

Boverket
13 §
6 Boverket får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring av energideklarationer och inspektionsprotokoll,

och

2. behörighet att överföra energideklarationer och inspektionsprotokoll.

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

4 Tidigare 9 § upphävd genom 2012:400.

5 Senaste lydelse 2016:7.

6 Senaste lydelse 2013:774.