SFS 2020:274 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

SFS2020-274.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utfärdad den 30 april 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

dels att 1 kap. 3 a §, 3 kap. 20 a och 22 §§ och 10 kap. 3 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 15, 20 b och 20 c §§, och

närmast före 3 kap. 15, 20 b och 20 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
3 a §
2 I denna förordning avses med

energiprestanda: den mängd levererad energi som behövs för uppvärm-

ning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning vid ett normalt bruk av
en byggnad, undantaget sådan energi från sol, vind, mark, luft eller vatten
som alstras och används i byggnaden eller på dess tomt,

primärenergi: energi som inte har genomgått någon omvandling, och
system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning: ett system som är

driftskompatibelt med anslutna installationssystem och anordningar i bygg-
naden och omfattar alla produkter, all programvara och allt tekniskt underhåll
som kan stödja en energieffektiv, ekonomisk och säker drift av byggnadens
installationssystem genom automatisk styrning och genom att underlätta den
manuella hanteringen av byggnadens installationssystem och som fortlöpande
övervakar, registrerar, analyserar och gör det möjligt att anpassa energianvänd-
ningen samt fastställer riktmärken för energieffektivitet, upptäcker effektivitets-
förluster, informerar om möjligheter till förbättrad energieffektivitet och
möjliggör kommunikation.

3 kap.
Särskilda krav avseende system för fastighetsautomation

och fastighetsstyrning i nya och redan uppförda byggnader
15 §
3 För att uppfylla det krav på energihushållning och värmeisolering
som anges i 8 kap. 4 § första stycket 6 plan- och bygglagen (2010:900) ska
andra byggnader än bostadshus vara utrustade med ett system för fastighets-
automation och fastighetsstyrning, om byggnadens

1. uppvärmningssystem eller kombinerade rumsuppvärmningssystem och

ventilationssystem har en nominell effekt på över 290 kilowatt, eller

2. luftkonditioneringssystem eller kombinerade luftkonditioneringssystem

och ventilationssystem har en nominell effekt på över 290 kilowatt.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders

energiprestanda, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844.

2 Senaste lydelse 2016:1249.

3 Tidigare 3 kap. 15 § upphävd genom 2016:1249.

SFS

2020:274

Publicerad
den

6 maj 2020

background image

2

SFS

2020:274

Första stycket gäller dock inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret

eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet. Kravet enligt första
stycket ska annars alltid uppfyllas.

20 a §4 För att uppfylla det krav på bredbandsanslutning som anges i
8 kap. 4 § första stycket 10 plan- och bygglagen (2010:900) ska

1. en byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler vara projekterad

och utförd på ett sådant sätt att lägenheterna lätt kan anslutas till ett hög-
hastighetsnät för elektronisk kommunikation, och

2. ett flerbostadshus vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför bygg-

naden.

Första stycket gäller dock inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret

eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet. Första stycket 1 gäller
inte heller fritidshus, komplementbyggnader, komplementbostadshus eller
arbetslokaler, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksam-
het som arbetslokalerna är avsedd för, eller ekonomibyggnader för jordbruk,
skogsbruk eller annan liknande näring.

Egenskapskrav avseende laddning av elfordon
20 b §
För att uppfylla det krav på laddning av elfordon som anges i 8 kap.
4 § första stycket 11 plan- och bygglagen (2010:900) ska varje parkerings-
plats på parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, eller på
tomten till, bostadshus vara utrustad med ledningsinfrastruktur för laddning
av elfordon.

Parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, eller på tomten

till, andra byggnader än bostadshus ska vara utrustade med minst en ladd-
ningspunkt för laddning av elfordon samt ledningsinfrastruktur för sådan
laddning till minst en femtedel av parkeringsplatserna.

Första och andra styckena gäller dock endast byggnader för vilka energi

används för att påverka inomhusklimatet. Kraven gäller inte byggnader som
är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges
säkerhet.

Särskilda krav avseende laddning av elfordon i redan uppförda

byggnader
20 c §
För att uppfylla det krav på laddning av elfordon som anges i 8 kap.
4 § första stycket 11 plan- och bygglagen (2010:900) ska parkeringar med
fler än tjugo parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, andra bygg-
nader än bostadshus vara utrustade med minst en laddningspunkt för ladd-
ning av elfordon.

Första stycket gäller dock endast byggnader för vilka energi används för

att påverka inomhusklimatet. Kravet ska då alltid uppfyllas.

Kravet gäller dock inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller

som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet.

22 §5 Det som sägs om att uppfylla kraven på tekniska egenskaper i 8 kap.
5 § plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla för uppfyllandet av egenskaps-
kraven i 7�10, 13, 14 och 16�20 b §§ detta kapitel.

De krav som gäller bredbandsanslutning i 8 kap. 4 § första stycket 10 plan-

och bygglagen och 20 a § detta kapitel behöver dock inte uppfyllas vid annan
ändring av en byggnad än ombyggnad.

4 Senaste lydelse 2016:539.

5 Senaste lydelse 2016:539.

background image

3

SFS

2020:274

De krav som gäller laddning av elfordon i 8 kap. 4 § första stycket 11 plan-

och bygglagen och 20 b § detta kapitel behöver inte uppfyllas vid annan änd-
ring av en byggnad än

1. ombyggnad som omfattar byggnadens elektriska infrastruktur i fall då

parkeringen är belägen i byggnaden, och

2. ombyggnad som sker i samband med att ändringsåtgärder vidtas på

parkeringen i fall då parkeringen är belägen på tomten till byggnaden.

10 kap.
3 §
6 Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av
bestämmelserna om

1. egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet i 3 kap.

7 §,

2. egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand i 3 kap. 8 §,
3. egenskapskrav avseende skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

i 3 kap. 9 §,

4. egenskapskrav avseende säkerhet vid användning i 3 kap. 10 §,
5. särskilda säkerhetskrav avseende redan uppförda byggnader i 3 kap.

11 och 12 §§,

6. egenskapskrav avseende skydd mot buller i 3 kap. 13 §,
7. egenskapskrav avseende energihushållning och värmeisolering i 3 kap.

14 och 15 §§,

8. egenskapskrav avseende lämplighet för det avsedda ändamålet i 3 kap.

17 §,

9. egenskapskrav avseende tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 4 §

första stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. 18 och 19 §§,

10. egenskapskrav avseende hushållning med vatten i 3 kap. 20 §,
11. egenskapskrav avseende hushållning med avfall i 8 kap. 4 § första

stycket 9 plan- och bygglagen,

12. egenskapskrav avseende bredbandsanslutning i 3 kap. 20 a §,
13. egenskapskrav avseende laddning av elfordon i 3 kap. 20 b och 20 c §§,

och

14. genomförande av egenskapskraven vid senare tidpunkt i 3 kap. 21 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025 i fråga om 3 kap. 15 och

20 c §§ och i övrigt den 25 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2016:1249.