SFS 2020:275 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

SFS2020-275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder

Utfärdad den 7 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1973:188) om arrende-
nämnder och hyresnämnder2 ska ha följande lydelse.

2 §3 Arrendenämnden ska bestå av en lagfaren ordförande och två andra
ledamöter, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket. Av de
senare ledamöterna ska den ena ha förvärvat erfarenhet av arrendeförhållan-
den, såsom ägare av en jordbruksfastighet eller på liknande sätt. Den andra
ska vara jordbruksarrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende,
bostadsarrendator.

Arrendenämnden kan bestå av ordföranden ensam vid
1. förberedande åtgärder,
2. prövning av en fråga om avvisning av en ansökan eller avskrivning av

ett ärende,

3. handläggning av ett överklagande,
4. medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro,
5. prövning av en fråga som inte avgörs genom skiljedom, om det är

tillräckligt med hänsyn till vad ärendet gäller, och

6. prövning av en fråga som avgörs genom skiljedom, om parterna begär

det.

En förberedande åtgärd som kan utföras av ordföranden enligt andra

stycket, och som inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden,
får utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och
som är anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän
förvaltningsdomstol. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsfor-
men meddela närmare föreskrifter om detta.

En ledamot i nämnden ska vara svensk medborgare och får inte vara

underårig, i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:95, bet. 2019/20:JuU15, rskr. 2019/20:232.

2 Lagen omtryckt 1985:660.

3 Senaste lydelse 2019:246.

SFS

2020:275

Publicerad
den

8 maj 2020