SFS 2020:276 Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

SFS2020-276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa

hyresmål i Svea hovrätt

Utfärdad den 7 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:831) om rättegången
i vissa hyresmål i Svea hovrätt ska ha följande lydelse.

3 § Klaganden får inte ändra sin talan till att avse en annan del av hyres-
nämndens beslut än den som uppgetts i överklagandet.

Om en part i mål om ändring av hyresvillkor åberopar en omständighet

eller ett bevis som inte har lagts fram tidigare tillämpas 50 kap. 25 § tredje
stycket rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:95, bet. 2019/20:JuU15, rskr. 2019/20:232.

SFS

2020:276

Publicerad
den

8 maj 2020