SFS 2020:277 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2020-277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 7 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 3 och 3 a §§ offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

21 kap.
3 §
Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan
jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor sta-
digvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller
annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med
denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till
denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men
om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte för uppgift i aktiebolagsregistret eller handels-

registret eller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i
annat liknande register. Sekretessen gäller inte heller för uppgift om beteck-
ning på fastighet eller tomträtt. Sekretessen gäller dock för uppgift om
beteckning på fastighet hos en hyres- och arrendenämnd eller hos en domstol
efter att en sådan nämnds beslut överklagats.

Sekretess gäller för uppgift om kopplingen mellan fingerade personupp-

gifter som en enskild har medgivande att använda enligt lagen (1991:483)
om fingerade personuppgifter och den enskildes verkliga personuppgifter,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

3 a §2 Sekretess gäller i mål eller ärende vid domstol eller annan myndig-
het där en part har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen
(1991:481) för uppgift som lämnar upplysning om var den parten bor stadig-
varande eller tillfälligt, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot
eller våld eller lida annat allvarligt men. Detsamma gäller om uppgiften till-
sammans med annan uppgift i målet eller ärendet bidrar till sådan
upplysning.

Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet eller

tomträtt. Sekretessen gäller dock för uppgift om beteckning på fastighet hos
en hyres- och arrendenämnd eller hos en domstol efter att en sådan nämnds
beslut överklagats.

1 Prop. 2019/20:95, bet. 2019/20:JuU15, rskr. 2019/20:232.

2 Senaste lydelse 2018:691.

SFS

2020:277

Publicerad
den

8 maj 2020

background image

2

SFS

2020:277

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)