SFS 2020:279 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

SFS2020-279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

Utfärdad den 7 maj 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshög-
skolan att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
förordningen (2019:1316) om ändring i den förordningen ska ha följande
lydelse.

3. För den som vid ikraftträdandet inte är utbildningsanordnare inom

yrkeshögskolan tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 5 §, 3 kap. 3 § och 4 kap.
2 § i den nya lydelsen, när det gäller korta utbildningar, första gången på den
tredje ansökningsomgången som avser utbildningar som påbörjas efter
ikraftträdandet.

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2020:279

Publicerad
den

8 maj 2020