SFS 2020:280 Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

SFS2020-280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)

Utfärdad den 7 maj 2020

Regeringen föreskriver1 att 2, 20�20 b, 21 och 24 a §§ och bilaga 1 till
utsädesförordningen (2000:1330) ska ha följande lydelse.

2 §2 Utsäde av de arter som anges i bilaga 1 till denna förordning får endast
saluföras om det har certifierats.

Utsäde av de arter som anges i bilaga 2 till denna förordning samt utsäde

av prydnadsväxter får, om det inte har certifierats, endast saluföras om
utsädet har kvalitetskontrollerats på något annat sätt än genom certifiering.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om
1. att visst utsäde av köksväxtarter får saluföras antingen som certifierat

basutsäde eller certifikatutsäde eller som icke certifierat kontrollerat
standardutsäde,

2. att visst utsäde av foderväxter, oljeväxter och fiberväxter samt bevarande-

sorter av lantbruksväxter får saluföras antingen som certifierat basutsäde
eller certifikatutsäde eller som icke certifierat utsäde,

3. att visst utsäde av prydnadsväxter och fruktplantor får saluföras utan att

vara certifierat eller kvalitetskontrollerat på annat sätt om det släpps ut på
marknaden för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald, och

4. villkor för saluföringen av sådant utsäde som avses i 1�3.

20 §3 Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska anmäla sin
verksamhet till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en anmälan enligt första

stycket ska gå till och vad denna ska innehålla.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälnings-

skyldigheten för leverantörer som endast saluför utsäde till slutkonsumenter
som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

20 a §4 För de ändamål som anges i 20 b § ska Jordbruksverket med hjälp
av automatiserad behandling föra ett register över leverantörer av utsäde av
släkten och arter i bilaga 2.

Registret får endast innehålla följande uppgifter:
1. leverantörens namn, adress och andra kontaktuppgifter,

1 Jfr rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter, i

lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv 2019/990 och i lydelsen enligt kommis-

sionens genomförandedirektiv 2020/432.

2 Senaste lydelse 2017:1120.

3 Senaste lydelse 2016:1181.

4 Senaste lydelse 2016:1181.

SFS

2020:280

Publicerad
den

8 maj 2020

background image

SFS

2

2. de aktiviteter som utövas av leverantören i den berörda medlemsstaten,

de berörda lokalernas adress och de viktigaste släkten eller arter som berörs,
och

3. det nummer eller den kod som leverantören får i samband med att

leverantören förs in i registret.

Jordbruksverket ska informera en leverantör om att leverantören har

registrerats och om alla eventuella ändringar av registreringen. Jordbruks-
verket får meddela föreskrifter om på vilket sätt och inom vilken tid sådan
information ska ges.

20 b §5 Personuppgifter i registret får behandlas för att göra det möjligt att
spåra material som släpps ut på marknaden av leverantörer som yrkes-
mässigt utövar minst en av följande aktiviteter, med avseende på utsäde av
släkten och arter i bilaga 2:

1. reproduktion,
2. produktion,
3. bevarande eller behandling,
4. import,
5. saluföring.


21 §6 Den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska föra journal
över vissa utsädespartier.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka utsädespartier som ska

journalföras, om hur en sådan journal ska föras och om vad den ska inne-
hålla.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten

att föra journal för leverantörer som endast saluför utsäde till slutkonsu-
menter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

24 a §7 Jordbruksverket ska utföra laboratorieundersökningar och andra
undersökningar av utsädesvarornas kvalitet i växthus eller ute på fältet, utom
för de släkten och arter där leverantören ansvarar för att sådan kontroll utförs
enligt 18 §.

När det gäller släkten och arter där leverantören ansvarar för att kontroll

utförs enligt 18 §, ska Jordbruksverket utföra kvalitetskontroller.

Jordbruksverket ska regelbundet kontrollera att sorter av släkten och arter

i bilaga 2 överensstämmer med sortbeskrivningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020 i fråga om bilaga 1 och i

övrigt den 31 maj 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2016:1181.

6 Senaste lydelse 2016:1181.

7 Senaste lydelse 2016:1181.

2020:280

background image

SFS

3

Bilaga 18


Förteckning som avses i 2 § första stycket

Artbenämning

Köksväxter


Lök
Schalottenlök

Allium cepa L.
� Cepa-gruppen
� Aggregatum-gruppen

Piplök

Allium fistulosum L.

Purjolök

Allium porrum L.

Vitlök

Allium sativum L.

Gräslök

Allium schoenoprasum L.

Dansk körvel

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.


Blekselleri
Rotselleri

Apium graveolens L.
� Dulce-gruppen
� Rapaceum-gruppen

Sparris

Asparagus officinalis L.


Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)
Mangold

Beta vulgaris L.
� Rödbeta-gruppen
� Mangold-gruppen


Grönkål
Blomkål
Huvudkål (rödkål och vitkål)
Brysselkål
Kålrabbi
Savojkål
Broccoli
Palmkål
Portugisisk kål

Brassica oleracea L.
� Sabellica-gruppen
� Botrytis-gruppen
� Capitata-gruppen
� Gemmifera-gruppen
� Gongylodes-gruppen
� Sabauda-gruppen
� Italica-gruppen
� Palmifolia-gruppen
� Tronchuda-gruppen


Salladskål
Rova

Brassica rapa L.
� Pekinensis-gruppen
� Rapifera-gruppen

Chilipeppar, paprika

Capsicum annuum L.

Friséesallat

Cichorium endivia L.


Cikoriasallat
Sallatscikoria
Rotcikoria

Cichorium intybus L.
� Foliosum-gruppen
� Sallatscikoria-gruppen
� Sativum-gruppen

Vattenmelon

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et
Nakai

Melon

Cucumis melo L.


8 Senaste lydelse 2017:1120.

2020:280

background image

SFS

4


Slanggurka
Druvgurka

Cucumis sativus L.
� Slanggurka-gruppen
� Druvgurka-gruppen

Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)

Cucurbita maxima Duchesne

Pumpa, squash

Cucurbita pepo L.


Kronärtskocka
Kardon

Cynara cardunculus L.
� Scolymus-gruppen
� Kardon-gruppen

Morot

Daucus carota L.


Sötfänkål

Foeniculum vulgare Mill.
� Azoricum-gruppen

Sallat

Lactuca sativa L.

Tomat

Solanum lycopersicum L.Bladpersilja
Rotpersilja

Petroselinum crispum (Mill.) A. W.
Hill
� Foliosum-gruppen
� Tuberosum-gruppen

Blomsterböna

Phaseolus coccineus L.


Buskböna
Störböna

Phaseolus vulgaris L.
� Buskböna-gruppen
� Störböna-gruppen


Märgärt
Sockerärt
Spritärt

Pisum sativum L.
� Märgärt-gruppen
� Sockerärt-gruppen
� Spritärt-gruppen


Rädisa
Rättika

Raphanus sativus L.
� Rädisa-gruppen
� Rättika-gruppen

Rabarber

Rheum rhabarbarum L.

Svartrot

Scorzonera hispanica L.

Aubergin, äggplanta

Solanum melongena L.

Spenat

Spinacia oleracea L.

Vintersallat

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Bondböna

Vicia faba L.


Popmajs
Sockermajs

Zea mays L.
� Microsperma-gruppen
� Saccharata-gruppen

2020:280