SFS 2020:281 Förordning om ändring i förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

SFS2020-281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1977:945) om

trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet

Utfärdad den 7 maj 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:945) om trädgårds-
växters sundhet, sortäkthet och kvalitet1

dels att 1, 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 a och 5 §§, av följande

lydelse.

1 §2 Trädgårdsväxter får inte saluhållas yrkesmässigt eller säljas om de
inte uppfyller vissa krav på sundhet, sortäkthet och kvalitet.

Med trädgårdsväxter avses
1. material, utom utsäde, för förökning och produktion av grönsaker,

snittblommor, krukväxter, örtartade prydnadsväxter, vedartade plantskole-
växter utom skogsplantor, och fruktplantor, och

2. vedartade plantskoleväxter utom skogsplantor, och fruktplantor.
Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka krav trädgårds-

växter ska uppfylla i fråga om sundhet, sortäkthet och kvalitet samt om vilka
släkten eller arter som är fruktplantor eller grönsaker.

3 §3 Den som driver företag för produktion av växter som avses i 1 § eller
är återförsäljare av sådana växter, ska anmäla sin verksamhet till Jordbruks-
verket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en anmälan enligt första

stycket ska gå till och vad denna ska innehålla.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälnings-

skyldigheten för leverantörer som endast saluför trädgårdsväxter till slut-
konsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

4 §4 Växter som avses i 1 § får endast föras in i Sverige från ett land
utanför Europeiska unionen om växterna uppfyller vissa krav på sort och
kvalitet.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka krav som dessa växter

ska uppfylla.

Fruktplantor och material för förökning av fruktplantor får endast föras in

i Sverige från ett land utanför unionen om materialet uppfyller de krav på
certifiering eller annan kvalitetskontroll som anges i denna förordning eller
i föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1993:880.

2 Senaste lydelse 2016:1182.

3 Senaste lydelse 2016:1182.

4 Senaste lydelse 2016:1182.

SFS

2020:281

Publicerad
den

8 maj 2020

background image

2

SFS

2020:281

4 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsningar av rätten
enligt lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införsel-
reglerade varor m.m. att hantera en vara som inte har övergått till fri
omsättning, när det gäller varor som enligt denna förordning inte får föras
in i Sverige.

5 §5 Jordbruksverket får, efter att ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig,
meddela föreskrifter om att den som för in trädgårdsväxter till Sverige från
ett land utanför Europeiska unionen ska anmäla detta till Jordbruksverket.

Denna förordning träder i kraft den 31 maj 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

5 Tidigare 5 § upphävd genom 2016:1182.