SFS 2020:283 Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

SFS2020-283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1592) om

energideklaration för byggnader

Utfärdad den 7 maj 2020

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2006:1592) om energidekla-
ration för byggnader ska ha följande lydelse.

10 §1 Den oberoende expert som ska upprätta en energideklaration eller
ett inspektionsprotokoll ska ha särskild sakkunskap om energianvändning
och inomhusmiljö i byggnader och ha certifierats för uppgiften för viss tid
av ett certifieringsorgan som är ackrediterat enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackredi-
tering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll.

Energideklarationen eller inspektionsprotokollet ska upprättas på ett obe-

roende sätt, vilket innebär att den oberoende experten

1. inte får vara närstående till den som har anlitat honom eller henne, och
2. ska lämna sådana objektiva rekommendationer om kostnadseffektiva

åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda som är anpassade efter
byggnadens behov och inte för att tillgodose egna eller närståendes
kommersiella intressen.

En oberoende expert som är anställd hos den som har en skyldighet att se

till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll får anlitas
för att upprätta deklarationen eller protokollet. Det ska i så fall framgå av
deklarationen eller protokollet att det finns ett sådant anställningsförhållande.

Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:774.

SFS

2020:283

Publicerad
den

12 maj 2020