SFS 2020:284 Lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322)

SFS2020-284.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsskadelagen (2014:322)

Utfärdad den 7 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsskadelagen (2014:322)

dels att 13 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 13 § ska utgå.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:87, bet. 2019/20:JuU41, rskr. 2019/20:234.

SFS

2020:284

Publicerad
den

14 maj 2020