SFS 2020:286 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

SFS2020-286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om presstödsförordningen (1990:524) 2

dels att 2 kap. 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 a §, av följande lydelse.

1 kap.
6 a §
Med dagstidning avses även en publikation som har beviljats stöd
enligt denna förordning för år 2020 och som uppfyller alla krav enligt 6 §,
utom kravet på minst 55 procent eget redaktionellt innehåll under perioden
1 april�30 september 2020.

2 kap.
13 §
3 Driftsstöd beräknas för kalenderår och med en tolftedel av bidraget
för varje kalendermånad.

Driftsstöd lämnas för varje hel kalendermånad som tidningen kommer ut

under det år som stödet avser.

Driftsstödet ska betalas ut månadsvis i förskott.
Driftsstödet för perioden 1 juni�31 december 2020 får dock betalas ut i

förskott på annat sätt än månadsvis.

Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:KU13, rskr. 2019/20:237.

2 Förordningen omtryckt 1996:1607.

3 Senaste lydelse 1995:635.

SFS

2020:286

Publicerad
den

15 maj 2020