SFS 2020:287 Förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

SFS2020-287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i presstödsförordningen (1990:524)

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver1 att 2 kap. 13 § presstödsförordningen (1990:524)2
ska ha följande lydelse.

2 kap.
13 §
3

Driftsstöd beräknas för kalenderår och med en tolftedel av bidraget

för varje kalendermånad.

Driftsstöd lämnas för varje hel kalendermånad som tidningen kommer ut

under det år som stödet avser.

Driftsstödet ska betalas ut månadsvis i förskott.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:KU13, rskr. 2019/20:237.

2 Förordningen omtryckt 1996:1607.

3 Senaste lydelse 2020:

286. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

SFS

2020:287

Publicerad
den

15 maj 2020