SFS 2020:288 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

SFS2020-288.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse

om dom i vissa brottmål, m.m.

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1990:893) om underrättelse
om dom i vissa brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

14 §1 Om skyddstillsyn har förenats med en föreskrift om behandlings-
plan, ska underrättelse enligt 13 § och handlingar som avses i 2, 3 och 9 §§
också sändas till den som ska ansvara för behandlingen. Detta gäller dock
endast om det med stöd av 28 kap. 6 b § tredje stycket brottsbalken har be-
slutats att denna person ska anmäla till åklagaren och Kriminalvården om
den dömde allvarligt åsidosätter sina skyldigheter enligt planen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1008.

SFS

2020:288

Publicerad
den

15 maj 2020