SFS 2020:289 Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

SFS2020-289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1992:289) om särskild

personutredning i brottmål, m.m.

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1992:289) om särskild person-
utredning i brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

6 §1 Om det finns behov av särskilda föreskrifter enligt 26 kap. 16 §,
27 kap. 2 a §, 28 kap. 2 a eller 6 b § brottsbalken, ska dessa förberedas i sam-
verkan med den misstänkte och andra som berörs.

Förslag till en sådan behandlingsplan som avses i 28 kap. 6 b § brottsbal-

ken ska utredas och upprättas av Kriminalvården genom det frivårdskontor
inom vars verksamhetsområde den misstänkte är bosatt eller annars uppe-
håller sig. Förslaget ska alltid utformas i samverkan med socialtjänsten och
den som ska svara för behandlingen. Det ska innehålla en utredning om den
misstänktes missbruk och andra förhållanden av betydelse för behovet av
vård eller annan behandling. Förslaget ska fogas till yttrandet som bilaga.
Det ska framgå om den misstänkte har godkänt planen.

Om Kriminalvården i yttrandet föreslår skyddstillsyn eller villkorlig dom

med samhällstjänst som påföljd för den misstänkte, ska det framgå om den
misstänkte är villig att följa en sådan föreskrift.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:1011.

SFS

2020:289

Publicerad
den

15 maj 2020