SFS 2020:290 Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

SFS2020-290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver att 4 kap. 5 och 7 §§ och 5 kap. 4, 7, 10, 13 och 20 §§
förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder ska ha föl-
jande lydelse.

4 kap.
5 §
1 Om en villkorligt frigiven person inte har ställts under övervakning
vid frigivningen, är Kriminalvården behörig att med stöd av 26 kap. 12 §
brottsbalken senare besluta om övervakning. Beslutar Kriminalvården eller
övervakningsnämnden att den villkorligt frigivne ska ställas under övervak-
ning, tillämpas 3 §.

7 § Bestämmelserna i 2 kap. 6�8 §§ ska tillämpas också i fråga om den
som har villkorligt frigetts.

Bestämmelserna i 2 kap. 9 § gäller även när omhändertagande har beslu-

tats enligt 26 kap. 22 § brottsbalken.

5 kap.
4 §
2 Har en skyddstillsyn förenats med en särskild föreskrift om behand-
lingsplan enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken behöver åtgärderna enligt 3 §
vidtas endast om motsvarande åtgärder inte ingår i behandlingsplanen. Kri-
minalvården bör dock alltid bestämma villkoren för den dömdes kontakt
med övervakaren och Kriminalvården. Myndigheten ska också på lämpligt
sätt kontrollera att behandlingsplanen följs.

7 §3 Om Kriminalvården på grund av en rapport från övervakaren, en an-
mälan enligt 28 kap. 6 b § tredje stycket brottsbalken eller av någon annan
anledning anser att övervakningsnämnden bör fatta beslut enligt brottsbal-
ken i en fråga som rör den dömde, ska Kriminalvården skyndsamt anmäla
det till nämnden.

10 §4 När den som genomgår skyddstillsyn inte längre står under övervak-
ning efter ett års prövotid, ska Kriminalvården göra en anmälan till övervak-
ningsnämnden om det har förekommit omständigheter som kan föranleda att
den dömde på nytt bör ställas under övervakning. En sådan anmälan ska

1 Senaste lydelse 2005:1018.

2 Senaste lydelse 2005:1018.

3 Senaste lydelse 2005:1018.

4 Senaste lydelse 2005:1018.

SFS

2020:290

Publicerad
den

15 maj 2020

background image

SFS

2020:290

2

också göras om det före övervakningstidens utgång har förekommit omstän-
digheter som medför att ett beslut bör fattas om övervakning för längre tid.

13 §5 Bestämmelser om befogenhet för övervakaren att meddela anvis-
ningar, medge lättnader och vidta jämkningar när det gäller föreskrifter finns
i 26 kap. 18 § andra stycket och 28 kap. 6 a § fjärde stycket brottsbalken.
Innan övervakaren vidtar en sådan åtgärd bör övervakaren samråda med den
dömde, om det lämpligen kan ske.

�vervakaren ska till Kriminalvården anmäla den åtgärd som övervakaren

vidtagit, om den inte är av ringa betydelse.

20 § Det som föreskrivs om övervakare i denna förordning, med undantag
av 13 §, gäller också den som med stöd av 26 kap. 13 § andra stycket brotts-
balken har förordnats att biträda övervakningen (biträdande övervakare).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2005:1018.