SFS 2020:291 Förordning om ändring i förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna

SFS2020-291.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

C

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1174) med instruktion

för övervakningsnämnderna

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1174) med instruktion för
övervakningsnämnderna ska ha följande lydelse.

9 § En underrättelse om en övervakningsnämnds beslut ska sändas till
Kriminalvården. Har en övervakningsnämnd ändrat villkoren i en behand-
lingsplan som har beslutats enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken, ska en under-
rättelse om beslutet också sändas till åklagaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anna C. Lindberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:291

Publicerad
den

15 maj 2020