SFS 2020:292 Förordning om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

SFS2020-292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver att 9 § fängelseförordningen (2010:2010) ska ha
följande lydelse.

9 § Kriminalvården ska före villkorlig frigivning pröva om den intagne
ska stå under övervakning enligt 26 kap. 12 § brottsbalken. Om Kriminal-
vården beslutar om övervakning, ska en övervakare förordnas i så god tid att
han eller hon kan förbereda uppdraget.

Till övervakare ska en tjänsteman vid Kriminalvården eller annan lämplig

person förordnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS

2020:292

Publicerad
den

15 maj 2020