SFS 2020:293 Förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.

SFS2020-293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för

domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt

föräldrabalken, m.m.

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver att 1�3 a och 13 §§, rubriken närmast före rubriken
⬝Faderskap m.m.⬝ och rubriken närmast före 13 § förordningen (1949:661)
om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt
föräldrabalken, m.m.1 ska ha följande lydelse.

Om tingsrätts uppgiftsskyldighet
1 §
2 Om en tingsrätt har meddelat förklaring enligt 1 kap. 2 § första stycket
föräldrabalken, fastställt faderskap, förklarat bekräftelse av faderskap sakna
verkan eller efter resning ändrat dom varigenom faderskap fastställts, ska
domstolen när avgörandet har fått laga kraft underrätta

1. Skatteverket,
2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, om barnet inte

har fyllt 18 år, och

3. Centrala studiestödsnämnden, om barnet har fyllt 15 men inte 18 år.
Skyldigheten enligt första stycket att lämna underrättelse om ett avgö-

rande i fråga om faderskap gäller också ett motsvarande avgörande i fråga
om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken eller moderskap.

1 a §3 Om en tingsrätt har meddelat ett beslut enligt 9 § lagen (1985:367)
om internationella faderskapsfrågor när det gäller giltigheten i Sverige av ett
utländskt faderskapsavgörande och beslutet har fått laga kraft, ska dom-
stolen lämna underrättelse om detta på det sätt som anges i 1 §.

2 §4 Om en tingsrätt har beslutat om adoption, ska domstolen när beslutet
har fått laga kraft underrätta

1. Skatteverket,
2. socialnämnden i den kommun där den som har adopterats är folkbok-

förd, om han eller hon inte har fyllt 18 år, och

3. Centrala studiestödsnämnden, om den som har adopterats har fyllt 15

men inte 18 år.

1 Förordningen omtryckt 1976:811.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1985:370.

2 Senaste lydelse 2004:947. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2015:844.

4 Senaste lydelse 2018:1297.

SFS

2020:293

Publicerad
den

15 maj 2020

background image

2

SFS

2020:293

3 §5 Om en tingsrätt har meddelat ett beslut om vårdnaden om barn för
tiden intill dess det finns ett avgörande som har fått laga kraft, ska domstolen
samma dag underrätta

1. Skatteverket,
2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, och
3. Centrala studiestödsnämnden, om barnet har fyllt 15 år.
Första stycket gäller dock inte om tingsrättens beslut innebär att ett ti-

digare vårdnadsavgörande fortfarande ska gälla.

Om en tingsrätt har meddelat en dom eller ett slutligt beslut som rör vård-

naden och avgörandet har fått laga kraft, ska domstolen lämna underrättelse
enligt första stycket. Om domen eller beslutet innebär att vårdnaden flyttas
över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, ska domstolen ock-
så underrätta överförmyndaren.

3 a §6 En tingsrätt ska lämna underrättelse enligt 3 § första stycket om
beslut enligt artikel 21.3 och artikel 28.1 i rådets förordning (EG) nr
2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om
erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om för-
äldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, när
beslutet innebär att ett utländskt vårdnadsavgörande ska erkännas eller är
verkställbart i Sverige. Underrättelsen ska lämnas när beslutet har fått laga
kraft.

Bemyndigande
13 § Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om domstols upp-
giftsskyldighet enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:915.

6 Senaste lydelse 2015:844.