SFS 2020:294 Förordning om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

SFS2020-294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig

domstol vid erkännande och verkställighet av utländska

avgöranden i vissa fall

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2014:1518) om behörig dom-
stol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning innehåller bestämmelser om behörig domstol vid
prövning av en ansökan som avses i

1. 3 kap. 8 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsför-

hållanden rörande äktenskap och förmynderskap,

2. 9 § lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som

meddelats i Schweiz,

3. 7 § lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa

utländska domar och beslut angående underhåll till barn,

4. 38 § atomansvarighetslagen (1968:45),
5. 7 § lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konven-

tionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på
väg,

6. 9 § lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt

avgörande angående underhållsskyldighet,

7. 13 § lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska

domar på privaträttens område,

8. 12 § lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till kon-

ventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser,

9. 9 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor,
10. 21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009),
11. 9 § lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den

multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter,

12. 6 § lagen (2005:253) om ersättning från de internationella olje-

skadefonderna,

13. 4 kap. 4 § lagen (2015:417) om arv i internationella situationer,
14. 15 § järnvägstrafiklagen (2018:181), och
15. 4 kap. 5 § och 5 kap. 17 § lagen (2019:234) om makars och sambors

förmögenhetsförhållanden i internationella situationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.

1 Senaste lydelse 2019:241.

SFS

2020:294

Publicerad
den

15 maj 2020

background image

2

SFS

2020:294

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)