SFS 2020:297 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

SFS2020-297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga

personadressregistret

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga
personadressregistret ska ha följande lydelse.

8 §1 Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8
lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form
lämnas ut endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäkrings-
företag, tjänstepensionsföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, värdepappers-
bolag, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, kreditupplysnings-
företag, pensionsstiftelser, inrättningar för detaljhandel med läkemedel som
bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med
läkemedel, enskilda huvudmän enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) och
privata vårdgivare enligt 1 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355).

Uppgifter som avses i första stycket får i elektronisk form även lämnas ut

till

1. sådana företag som på uppdrag av försäkringsföretag, tjänstepensions-

företag eller pensionsstiftelser administrerar försäkringar, pensioner eller
liknande utfästelser, och

2. föreningar och stiftelser om uppgifterna behövs i samband med släkt-

forskning.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:810.

SFS

2020:297

Publicerad
den

15 maj 2020