SFS 2020:298 Förordning om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer

SFS2020-298.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt

medborgarskap för vissa myndighetschefer

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2012:694) om svenskt
medborgarskap för vissa myndighetschefer ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2020:298

Publicerad
den

15 maj 2020

background image

2

SFS

2020:298

Bilaga1

Förteckning över myndigheter
Svenska institutet för europapolitiska studier
Nordiska Afrikainstitutet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Skolforskningsinstitutet
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
�rebro universitet
Mittuniversitetet
Malmö universitet
Blekinge tekniska högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Mälardalens högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola
Kungl. biblioteket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Trafikanalys
Verket för innovationssystem
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för kulturanalys
Statens konstråd
Institutet för språk och folkminnen
Statens historiska museer
Nationalmuseum
Moderna museet

1 Senaste lydelse 2018:247. �ndringen innebär att ⬝Vetenskapsrådet⬝ tas bort ur förteckningen.

background image

3

SFS

2020:298

Naturhistoriska riksmuseet
Statens centrum för arkitektur och design
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Forum för levande historia
Diskrimineringsombudsmannen
Medlingsinstitutet
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Myndigheten för arbetsmiljökunskap