SFS 2020:300 Lag om ändring i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

SFS2020-300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för

att underlätta genomförandet av bolags- och

föreningsstämmor

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2020:198) om till-
fälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och förenings-
stämmor

dels att 1 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas 23 nya paragrafer, 1 a och 14–35 §§, och närmast

före 14, 16, 20 och 27 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 § ska lyda ”Insamling av fullmakter och

frivillig poströstning i aktiebolag” och rubriken närmast före 4 § ska lyda
”Ombud och frivillig poströstning i andra företagsformer”.

1 § Denna lag innehåller tillfälliga undantag från vissa bestämmelser om
deltagande i bolagsstämmor, föreningsstämmor och sparbanksstämmor i
följande lagar:

– aktiebolagslagen (2005:551),
– lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
– bostadsrättslagen (1991:614),
– lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
– lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
– sparbankslagen (1987:619),
– lagen (1995:1570) om medlemsbanker, och
– lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.
Lagen syftar till att underlätta genomförandet av bolags-, förenings- och

sparbanksstämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som
orsakar covid-19 minimeras.

1 a § Bestämmelserna i lagen avser

1. insamling av fullmakter och frivillig poströstning i aktiebolag (2 och

3 §§),

2. ombud och frivillig poströstning i
– ekonomiska föreningar (4 och 5 §§),
– bostadsrättsföreningar (6 och 7 §§),
– kooperativa hyresrättsföreningar (8 och 9 §§),
– samfällighetsföreningar (10 §),
– sparbanker och medlemsbanker (11 och 12 §§),
– ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensions-

föreningar (13 §),

1 Prop. 2019/20:163, bet. 2019/20:CU29, rskr. 2019/20:265.

SFS

2020:300

Publicerad
den

16 maj 2020

background image

SFS

2

3. stämmor genom elektronisk uppkoppling i
– aktiebolag (14 och 15 §§),
– ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyres-

rättsföreningar (16 och 17 §§),

– sparbanker (18 §),
– ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensions-

föreningar (19 §), och

4. stämmor med enbart poströstning i
– aktiebolag (20–26 §§),
– ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrätts-

föreningar och kollektiva förvaltningsorganisationer (27–34 §§),

– ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensions-

föreningar (35 §).

13 § Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller även för ömsesidiga försäkrings-
bolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar. När det gäller
ömsesidiga försäkringsbolag ska det som sägs om stadgar i de paragraferna
avse bolagsordning, det som sägs om föreningsstämma avse bolagsstämma
och det som sägs om medlemmar avse delägare.

Stämma genom elektronisk uppkoppling


Aktiebolag


14 § Trots 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett vad som
anges i bolagsordningen, får styrelsen i ett aktiebolag inför en viss bolags-
stämma besluta att stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart hållas
genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna.

Styrelsen får då också besluta att den som inte är aktieägare har rätt att

följa förhandlingarna vid stämman.

15 § Om styrelsen beslutar enligt 14 § att en bolagsstämma ska hållas
genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna, ska aktieägarna också
kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551).

Andra företagsformer


16 § Trots 6 kap. 14 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 9 kap.
14 § bostadsrättslagen (1991:614) och 2 kap. 17 § lagen (2002:93) om koop-
erativ hyresrätt och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en
förening som avses i de lagarna inför en viss föreningsstämma besluta att
stämman inte ska hållas på en viss ort utan enbart hållas genom elektronisk
uppkoppling med medlemmarna.

Styrelsen får då också besluta att den som inte är medlem har rätt att följa

förhandlingarna vid stämman.

Denna paragraf gäller även i fråga om fullmäktigemöten och fullmäktige.

17 § Om styrelsen beslutar enligt 16 § att en föreningsstämma eller ett full-
mäktigemöte ska hållas genom elektronisk uppkoppling med medlemmarna
respektive fullmäktige, ska medlemmarna eller fullmäktige också kunna ut-
öva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar.

18 § Trots 4 kap. 5 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) gäller 16
och 17 §§ även för sparbanker. Det som sägs om stadgar i de paragraferna

2020:300

background image

SFS

3

ska då avse reglemente, det som sägs om föreningsstämma avse sparbanks-
stämma och det som sägs om medlemmar avse huvudmän.

19 § Bestämmelserna i 16 och 17 §§ gäller även för ömsesidiga försäk-
ringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar. När det
gäller ömsesidiga försäkringsbolag ska det som sägs om stadgar i de parag-
raferna avse bolagsordning, det som sägs om föreningsstämma avse bolags-
stämma och det som sägs om medlemmar avse delägare.

Stämma med enbart poströstning

Aktiebolag


20 § Trots 7 kap. 2, 3 och 6 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och oavsett
vad som anges i bolagsordningen, får styrelsen i ett aktiebolag inför en viss
bolagsstämma besluta att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stäm-
man personligen eller genom ombud och att den som inte är aktieägare inte
ska ha rätt att närvara.

21 § För en bolagsstämma som efter ett beslut enligt 20 § hålls utan när-
varo av aktieägare, ombud och utomstående gäller bestämmelserna om bo-
lagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551), med de undantag och tillägg som
framgår av 22–26 §§.

22 § Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska aktieägarna före bolags-
stämman kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § andra
stycket aktiebolagslagen (2005:551). En poströst ska ha kommit in till bola-
get senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman.

23 § Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska en aktieägare lämna en
skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551) till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna

genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos bolaget för aktieägarna
senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid
skickas till den aktieägare som har begärt dem. Om bolaget har en webbplats
ska upplysningarna dessutom hållas tillgängliga för aktieägarna på webb-
platsen.

24 § Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, får följande ärenden behand-
las vid stämman endast om ärendet har tagits upp i kallelsen till stämman:

1. ett förslag om att en minoritetsrevisor ska utses enligt 9 kap. 9 eller

9 a § aktiebolagslagen (2005:551),

2. en begäran om att en auktoriserad revisor ska utses enligt 9 kap. 16 §

aktiebolagslagen,

3. ett förslag om granskning genom särskild granskare enligt 10 kap. 21 §

aktiebolagslagen, och

4. en begäran om vinstutdelning enligt 18 kap. 11 § aktiebolagslagen.

25 § Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska aktieägarna i det formulär
som bolaget tillhandahåller för poströstning ges möjlighet att ta ställning till
om beslut i något eller några av ärendena i förslaget till dagordning ska anstå
till en fortsatt bolagsstämma.

Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om bolags-

stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga

2020:300

background image

SFS

4

aktier i bolaget begär det. Då ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fort-
satta stämman. När det gäller frågor som avses i 7 kap. 11 § 1–3 aktiebo-
lagslagen (2005:551) gäller dock den tidsbegränsning som anges i 7 kap.
14 § andra stycket i den lagen.

Vid den fortsatta bolagsstämman får 20 § inte tillämpas.

26 § Om en bolagsstämma hålls enligt 20 §, ska bolaget ange detta i stäm-
moprotokollet. Bolaget ska också för varje beslut, i stämmoprotokollet eller
i en bilaga till protokollet, alltid redovisa

1. antalet röster för och mot förslaget till beslut,
2. antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått

från att avge,

3. antalet aktier för vilka röster har avgetts, och
4. den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

Andra företagsformer


27 § Trots 6 kap. 2, 4 och 8 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska förening-
ar, 9 kap. 14 § bostadsrättslagen (1991:614), 2 kap. 17 § lagen (2002:93) om
kooperativ hyresrätt och 5 kap. 7 och 8 §§ lagen (2016:977) om kollektiv för-
valtning av upphovsrätt och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i
en förening som avses i de lagarna inför en viss föreningsstämma besluta att
medlemmarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman personligen eller
genom ombud och att den som inte är medlem inte ska ha rätt att närvara.

28 § För en föreningsstämma som efter ett beslut enligt 27 § hålls utan
närvaro av medlemmar, ombud och utomstående gäller bestämmelserna om
föreningsstämma i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, bostads-
rättslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller lagen
(2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, med de undantag och
tillägg som framgår av 29–33 §§.

29 § Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska medlemmarna före för-
eningsstämman kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 6 kap. 6 §
andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. En poströst ska
ha kommit in till föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före
stämman.

30 § Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska en medlem lämna en
skriftlig begäran om upplysningar enligt 6 kap. 29 § lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar till föreningen senast tio dagar före föreningsstäm-
man.

Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna

genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos föreningen för medlem-
marna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom
samma tid skickas till den medlem som har begärt dem. Om föreningen har
en webbplats ska upplysningarna dessutom hållas tillgängliga för medlem-
marna på webbplatsen.

31 § Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, får följande ärenden be-
handlas vid stämman endast om ärendet har tagits upp i kallelsen till stäm-
man:

1. ett förslag om att en medrevisor ska utses enligt 8 kap. 9 § lagen

(2018:672) om ekonomiska föreningar,

2020:300

background image

SFS

5

2. en begäran om att en auktoriserad eller godkänd revisor ska utses enligt

8 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar, och

3. ett förslag om granskning genom en särskild granskare enligt 9 kap. 1 §

lagen om ekonomiska föreningar.

32 § Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska medlemmarna i det
formulär som föreningen tillhandahåller för poströstning ges möjlighet att ta
ställning till om beslut i något eller några av ärendena i kallelsen ska anstå
till en fortsatt föreningsstämma.

Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt föreningsstämma om för-

eningsstämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röst-
berättigade i föreningen begär det. Då ska styrelsen fastställa tidpunkten för
den fortsatta stämman. När det gäller frågor som avses i 6 kap. 10 § 1–3
lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller dock den tidsbegräns-
ning som anges i 6 kap. 13 § andra stycket i den lagen.

Vid den fortsatta föreningsstämman får 27 § inte tillämpas.

33 § Om en föreningsstämma hålls enligt 27 §, ska föreningen ange detta
i stämmoprotokollet. Föreningen ska också för varje beslut, i stämmoproto-
kollet eller i en bilaga till protokollet, alltid redovisa

1. antalet röster för och mot förslaget till beslut, och
2. antalet röster som medlemmar som upptagits i röstlängden har avstått

från att avge.

34 § Bestämmelserna i 27–33 §§ gäller även i fråga om fullmäktigemöten
och fullmäktige.

35 § Bestämmelserna i 27–34 §§ gäller även för ömsesidiga försäkrings-
bolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar. När det gäller
ömsesidiga försäkringsbolag ska det som sägs om stadgar i de paragraferna
avse bolagsordning, det som sägs om föreningsstämma avse bolagsstämma
och det som sägs om medlemmar avse delägare.

Denna lag träder i kraft den 18 maj 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer

(Justitiedepartementet)


2020:300