SFS 2020:301 Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

SFS2020-301.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:786) om internationella

vägtransporter inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES)

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver1 att det i förordningen (1998:786) om internationella
vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)2 ska
införas en ny paragraf, 3 d §, av följande lydelse.

3 d § Ett förartillstånd som utfärdas enligt artikel 5 i förordning (EG)
nr 1072/2009 ska förses med unionskod 95 om den berörda föraren uppfyller
kraven på yrkesförarkompetens enligt lagen (2007:1157) om yrkesförar-
kompetens. Koden ska anges i tillståndets avsnitt för särskilda anmärk-
ningar.

1. Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2020.
2. Förartillstånd som inte är försedda med unionskod 95 och som utfärdats

före den 23 maj 2020 i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemen-
samma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstrans-
porter på väg gäller till och med deras sista giltighetsdag.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande

kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om

ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upp-

hävande av rådets direktiv 76/914/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2018/645.

2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:1365.

SFS

2020:301

Publicerad
den

16 maj 2020