SFS 2020:302 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

SFS2020-302.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1470) om

yrkesförarkompetens

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2007:1470) om yrkes-
förarkompetens2

dels att 4 kap. 8 § och bilagan ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1�4 §§, 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 7 §, 5 kap. 2 och 3 §§,

8 kap. 1 § och rubriken närmast före 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 1 a�1 c §§ och 3 kap.

3 §, av följande lydelse.

2 kap.
Utbildningens innehåll m.m.
1 §
Syftet med grundutbildningen är att föraren ska uppnå de kunskaper
och praktiska färdigheter som krävs för att på ett tryggt sätt utföra gods- eller
persontransporter.

Grundutbildningen ska innefatta ämnen inom områdena
1. avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhets-

bestämmelser,

2. tillämpning av för transporten relevanta bestämmelser, och
3. hälsa, trafiksäkerhet, miljösäkerhet, service och logistik.

1 a § Inom det område som anges i 1 § andra stycket 1 ska föraren efter
avslutad grundutbildning

1. känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av

dessa,

2. känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion

för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar,

3. kunna optimera bränsleförbrukningen,
4. kunna förutse, bedöma och anpassa sig till risker i trafiken, och
5. kunna ombesörja lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och

använda fordonet på ett korrekt sätt.

Om föraren ska utföra persontransporter, ska han eller hon även kunna

säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande

kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om

ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upp-

hävande av rådets direktiv 76/914/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2018/645.

2 Senaste lydelse av bilagan 2012:9.

SFS

2020:302

Publicerad
den

16 maj 2020

background image

2

SFS

1 b § Inom det område som anges i 1 § andra stycket 2 ska föraren efter
avslutad grundutbildning känna till de sociala förhållandena inom väg-
transportområdet och de bestämmelser som reglerar dessa.

Om föraren ska utföra godstransporter eller persontransporter, ska han

eller hon även känna till bestämmelserna för sådana transporter som utbild-
ningen avser.

1 c § Inom de områden som anges i 1 § andra stycket 3 ska föraren efter
avslutad grundutbildning

1. vara medveten om riskerna i trafiken och med arbetsrelaterade olyckor,
2. kunna förebygga brottslighet och människosmuggling,
3. kunna förebygga fysiska risker,
4. vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga,
5. kunna bedöma krissituationer, och
6. kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil

höjs.

Om föraren ska utföra godstransporter eller persontransporter, ska han

eller hon även känna till de ekonomiska villkor som finns för sådana
transporter på väg och för organisationen av marknaden som utbildningen
avser.

2 § En grundutbildning som uppgår till 280 timmar ska omfatta minst
20 timmars körträning.

En grundutbildning som uppgår till 140 timmar ska omfatta minst

10 timmars körträning.

3 § Den del av grundutbildningen som inte är körträning ska vara lärarledd
och innehålla både teoretiska och praktiska moment. Den får delvis bedrivas
med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg. Sådana
verktyg får innefatta lärande på distans.

För grundutbildning som bedrivs i gymnasieskolan eller kommunal vuxen-

utbildning gäller bestämmelserna i skollagen (2010:800).

4 § En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet enligt
4 kap. 4 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och som normalt
måste genomföra en grundutbildning enligt 2 § första stycket för att få
grundläggande kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grund-
utbildning om minst 70 timmar. Minst fem timmar ska utgöra körträning.

En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet och som

normalt måste genomföra en grundutbildning enligt 2 § andra stycket för att
få grundläggande kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grund-
utbildning som omfattar minst 35 timmar. Minst två och en halv timme ska
utgöra körträning.

3 kap.


1 §3 Syftet med fortbildningen är att ge föraren möjlighet att uppdatera de
viktigaste kunskaperna för att utöva yrket samt att repetera och fördjupa
förarens kunskaper i vissa av de ämnen som hör till de områden som anges
i 2 kap. 1�1 c §§.

Tyngdpunkten i fortbildningen ska ligga på ämnena trafiksäkerhet, arbets-

miljö samt på att minska den miljöpåverkan som det innebär att framföra
fordonet.

3 Senaste lydelse 2008:729.

2020:302

background image

3

SFS

Fortbildningen ska vara anpassad till den enskilda förarens utbildnings-

behov och till den senaste utvecklingen inom relevant teknik och reglering.
Fortbildningen ska innehålla minst en delkurs i trafiksäkerhet.

2 §4 Fortbildningen ska uppgå till 35 timmar. Den får delas upp i delkurser
som uppgår till minst sju timmar vardera. En delkurs får delas upp på två på
varandra följande dagar.

3 § Fortbildningen ska vara lärarledd och innehålla både teoretiska och
praktiska moment. Den får bedrivas med hjälp av informations- och
kommunikationstekniska verktyg eller avancerade simulatorer. Sådana
verktyg får innefatta lärande på distans. Fortbildningen får dock bestå av
högst tolv timmars lärande på distans.

4 kap.


7 § En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är
anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES och som utför
godstransporter, kan styrka sin yrkesförarkompetens genom att visa upp ett
sådant förartillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för
tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, under
förutsättning att unionskod 95 anges på förartillståndet.

5 kap.


2 § En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska inne-
hålla följande:

1. en utbildningsplan som anger områden, plan för genomförande av

utbildning och undervisningsmetoder,

2. uppgifter om lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden,
3. uppgifter om undervisningslokaler och undervisningsmaterial,
4. uppgifter om tillgängliga resurser för det praktiska arbetet och de

fordon som används, och

5. uppgifter om villkoren för deltagande i utbildningen inklusive antalet

utbildningsplatser.

3 §5 Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska se till att
verksamheten utförs i enlighet med ansökan och tillståndet samt att
utbildningsverksamheten omfattar det som anges i 2 kap. 1�1 c §§ eller
3 kap. 1 §.

8 kap.


1 §6 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. grundutbildningen och dess innehåll samt körträning för grund-

läggande kompetens,

2. prov vid grundutbildning,
3. fortbildningen och dess innehåll,
4. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet,
5. yrkeskompetensbevis och unionskod,
6. tillsyn över utbildningsverksamheten,

4 Senaste lydelse 2014:785.

5 Senaste lydelse 2014:785.

6 Senaste lydelse 2008:1172.

2020:302

background image

4

SFS

7. vad som enligt 2 kap. 4 § 14 lagen (2007:1157) om yrkesförar-

kompetens avses med att en gods- eller persontransport är tillfällig och inte
försämrar trafiksäkerheten, och

8. användaridentifiering och kontroll vid lärande på distans.
Transportstyrelsen får, om inte annat följer av 2 §, meddela föreskrifter

om verkställighet av lagen om yrkesförarkompetens och denna förordning.

Föreskrifter som avses i första stycket 1 och 2 får meddelas efter samråd

med Statens skolverk.

1. Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2020.
2. Den som före den 23 maj 2020 har genomgått en delkurs enligt äldre

föreskrifter får tillgodoräkna sig den kursen inom ramen för fortbildningen.

3. Den som före den 23 maj 2020 har påbörjat en grundutbildning men

slutför den efter det datumet får genomföra hela grundutbildningen enligt
äldre föreskrifter och tillgodoräkna sig den som en genomförd grund-
utbildning.

4. Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap.

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens får under 2020 till Transport-
styrelsen anmäla de anpassningar av utbildningsplanen som följer av de nya
föreskrifterna utan att behöva ansöka enligt 5 kap. 2 a §.

5. Ett förartillstånd som inte är försett med unionskod 95 och som ut-

färdats före den 23 maj 2020 i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemen-
samma regler för tillträde till den internationella marknaden för gods-
transporter på väg gäller som bevis om yrkeskompetens till och med dess
sista giltighetsdag.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Infrastrukturdepartementet)

2020:302