SFS 2020:303 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

SFS2020-303.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

Utfärdad den 14 maj 2020

Regeringen föreskriver1 att 5 kap. 16 § och bilaga 2 till vägtrafikdataförord-
ningen (2019:382) ska ha följande lydelse.

5 kap.
16 §
Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land
får överföras endast

1. i samband med ett ärende om
a) ursprungskontroll,
b) registrering av fordon,
c) utfärdande eller förnyelse av ett svenskt körkort eller utbyte eller ersät-

tande av ett utländskt körkort,

d) förarkort eller verkstadskort enligt Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid väg-
transporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färd-
skrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallag-
stiftning på vägtransportområdet,

e) tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG)

nr 1071/2009 eller yrkestrafiklagen (2012:210),

f) tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den
21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella
marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma
regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter
med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,

g) trängselskatt,
h) infrastrukturavgifter på väg, eller
i) utfärdande och kontroll av yrkeskompetensbevis,
2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller
3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 18 §.

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2020.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om grundläggande

kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och om

ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upp-

hävande av rådets direktiv 76/914/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2018/645.

SFS

2020:303

Publicerad
den

16 maj 2020

background image

2

SFS

2020:303

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

background image

3

SFS

2020:303

Bilaga 2

Bilaga 2. Behörigheter

Följande uppgifter som rör behörigheter ska föras in i vägtrafikregistret:

5. Uppgifter om yrkesförar-
kompetens

Särskilda bestämmelser om
gallring

5.1 Yrkeskompetensbevis

Ansökan om dubblett av yrkeskom-
petensbevis

Datum för utfärdande av yrkes-
kompetensbevis

Förlust av yrkeskompetensbevis

Unionskod

Giltighetstid för körkortsbehörig-
heter som ingår i ett yrkeskom-
petensbevis

Uppgiften ska gallras när en dubb-
lett av yrkeskompetensbeviset har
utfärdats enligt 4 kap. 4 § förord-
ningen (2007:1470) om yrkesförar-
kompetens