SFS 2020:304 Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

SFS2020-304.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1996:1156) om recept-
register ska ha följande lydelse.

6 §2 Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvän-
digt för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om

läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till regionerna,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyn-

digheten,

5. registrering och redovisning till regionerna av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer

enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskommittéer
enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medi-
cinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, uppfölj-
ning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt

registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt
läkemedel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över
hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke-

medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21�21 c §§
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn
enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap.
1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets till-

syn över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366)
om handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgifts-
lämnande vid expediering av en förskrivning enligt 2 kap. 6 § 5 lagen om
handel med läkemedel.

1 Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262.

2 Senaste lydelse 2019:898.

SFS

2020:304

Publicerad
den

16 maj 2020

background image

2

SFS

2020:304

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2

och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i
fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål
som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild
person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt
lagen om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen
(2004:168) och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person. �ndamålen enligt första
stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §,
omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon
enskild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild
förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare
och till verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i
redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 5�7.

Denna lag träder i kraft den 2 juni 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)