SFS 2020:305 Lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

SFS2020-305.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1212) om nationell

läkemedelslista

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:1212) om natio-
nell läkemedelslista

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 5, av följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023 i fråga om 7 kap. 1 § och 9 kap.

1 § och i övrigt den 1 maj 2021.

5. Dessutom ska uppgifter i receptregistret som behandlas enligt 6 § första

stycket 10 lagen (1996:1156) om receptregister föras över till den nationella
läkemedelslistan i och med ikraftträdandet av denna lag. �verförda upp-
gifter får från och med lagens ikraftträdande behandlas i den nationella läke-
medelslistan för samma ändamål som tidigare och med dem inte oförenliga
ändamål.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262.

SFS

2020:305

Publicerad
den

16 maj 2020