SFS 2020:307 Lag om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)

SFS2020-307.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i

patientdatalagen (2008:355)

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till
lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355) ska ha följande
lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262.

SFS

2020:307

Publicerad
den

16 maj 2020